KominikNěkolik rad a informací o kontrole a čištění spalinových cest v domácnosti. Každý si musí počínat tak, aby při provozu spalinové cesty (tzn. komínu a kouřovodu)  a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru! Nezapomeňte na pravidelné kontroly* a čištění spalinové cesty.

 

Kontrolu a čištění provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který o provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá písemnou zprávu. Písemná zpráva o kontrole/čištění spalinové cesty je dokladem, který osvědčuje bezpečnost spalinové cesty a v případě požáru slouží i jako doklad pro pojišťovnu (bez tohoto dokladu nemusí pojišťovny plnit anebo plnění sníží) !

 Kontrola spalinové cesty se mj. provádí posouzením: 

- bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce a materiálu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
- komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti, provozuschopnosti a jeho stavebně technického stavu
- volného a bezpečného přístupu ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům,
- požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možno provádět i svépomocí. I v tomto případě je ovšem nutné provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou !!!

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest stanovuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Ceny za jednotlivé úkony jsou smluvní a mnohdy se výrazně liší. Výběr kominíka je pouze na Vás. Pokud kominík komín pouze vyčistí, ale neprovedl ostatní úkony, narazili jste na nepoctivce a peníze za kontrolu jste zbytečně vyhodili. Doklad o kontrole a čištění by měl vždy odpovídat skutečnosti, jde o Vaši bezpečnost.

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x

Doplňující pravidla k tabulce:

  • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

  • Při čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců. Při čištění třikrát ročně mezi jednotlivými čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

  • Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  • Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

  • Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

 * Kontrolu si nepleťte s revizí - revize spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu, po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě. Revize provádí držitel  živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň revizním technikem komínů, revizním technikem komínových systémů nebo spalinových cest. 

Tísňové linky 150 nebo 112.

Poslední novinky