All2008Sepia
Zápis z výroční valné hromady SDH Pelechy ze dne 22.11.2008.
 
 
 
 
účast: 33 členů a 13 hostů
 
 
 
 
 
 

Jednací řád:
1) Zahájení valné hromady
2) Volba zapisovatele
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Zpráva o činnosti sboru za rok 2008
5) Zpráva o hospodaření sboru za rok 2008
6) Zpráva revizní a kontrolní komise
7) Plán práce na rok 2008
8) Diskuse
9) Usnesení
10) Závěr a občerstvení

1) Schůzi zahájil starosta sboru p. Petr Královec. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty z SDH Pasečnice: p. Kaufnera, Bauera a Svobodu a z SDH Tlumačov: p.Váchala, Grubera, Fišera a Strádala.

Minutou ticha jsme uctili památku zesnulých členů p. Zdanovce Josefa a Horna Jana.

2) Zapisovatelkou byla jednohlasně zvolena p. Augustina Haladová.

3) Ověřovateli zápisu byli jednohlasně zvoleni p. Karel Treml
a Josef Váchal ml..

4) Rozsáhlou zprávu o činnosti přednesla velitelka sboru p. Hana
Váchalová. Pohovořila o účasti na soutěžích, která v letošním roce díky jejímu úrazu byla nevalná, o problémech s trénováním a
jejím plánu na řešení pro příští rok (tréninkové hřiště s vodním
zdrojem v parku). Dále vzpomněla na prodej Roboru do muzea v Čermné
a žádost o přidělení vozidla z Ministerstva vnitra, případně přestavbu Avie. Navrhla koupi pracovních obleků pro všechny aktivníčleny družstva (míry a seznam velikostí zajistí p. Haladová) ve spolupráci s obcí a opravu požární stříkačky PS12. Na závěr poděkovala sponzorům a popřála mnoho zdaru do roku 2009.

5) S hospodařením sboru za uplynulý rok nás seznámil pokladník
p.Josef Váchal. Počáteční stav pokladny ke dni minulé valné hromady byl 56 655 Kč.
Celkové příjmy za rok 2008... 26 900,00Kč 
Celkové výdaje za rok 2008... 12 704,00Kč 
Stav pokladny k 21.11.2008... 70 851,00Kč

6) Revizní komise p. Královec Pavel st. a Mertl Zdeněk přednesli zprávu kontrolní a revizní komise - vše bez závad.

7)P.Josef Halada přednesl po přivítání nových členů do sboru rozsáhlý plán práce na rok 2009.
a) únor 2009 - hasičský bál
b) stavění májky 30.4.2009
c) účast družstev mužů, žen a veteránů na soutěžích
d) brigády pro obec
e) školení členů
f) zájezd ve spolupráci s obcí
g) oprava PS 12 a ostatní techniky
h) vybudování místa pro trénování

8) Před diskusí byl oceněn za jeho nepřítomnosti p. Jan Rojt u příležitosti jeho letošních 65. narozenin Za věrnost. Byla pro něj připravena medaile, diplom a dárkový koš. Vše mu bylo předáno následující den doma starostou sboru p.Petrem Královcem.

Diskuse:
zapisovatelka P. Václav Miklíček  st. navrhl, aby si část pracovních obleků hradili jejich vlastníci, ne jen obec a sbor. P. Kaufner z SDH Pasečnice pochválil činnost SDH Pelechy a pozval na jejich valnou hromadu, nabídl spolupráci a pomoc. Za SDH Tlumačov p.Váchal poděkoval našim veteránům za pomoc na soutěžích, popřál hodně úspěchů do nového rok. Za OSH ČMS Domažlice promluvil p. Petrželka, který vyzdvihl činnost našeho, byť počtem v okrsku pomalu nejmenšího, sboru. Velice pochválil, že ač máme tak málo členů, jsme na rozdíl od jiných sborů schopni postavit 3 závodní družstva na požární sport. Kromě toho ocenil a naši skromnost.

8) Usnesení:
Valná hromada vzala na vědomí a schválila plán práce na rok 2009, tedy i nákup pracovních obleků s tím, že je uhradí a vezme do své evidence sbor SDH Pelechy, obec Pelechy přispěje formou sponzorského daru.

10) Starosta sboru ukončil valnou hromadu, poděkoval všem přítomným za účast. Poté bylo podáno občerstvení (jako tradičně výborný guláš od naší šenkýřky).


Zapsala: Haladová Augustina

Ověřovatelé zápisu: Tremi Karel, Váchal Josef ml. 

Poslední novinky