Obecní vyhlášky

Zastupitelstvo obce Pelechy se na svém zasedání dne 8.2.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Poslední novinky