Obecní vyhlášky

Obec Pelechy

Zastupitelstvo obce Pelechy

Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č. 1/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.
 
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy
v jejich ochranných pásmech.
 
3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva
zemědělství. 
Podrobnosti najdete zde.

Poslední novinky