Obecní vyhlášky

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, omezuje bez náhrady od 1.7.2019 do odvolání podle § 109 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 115a vodního zákona s platností platná povolení k odběru povrchových vod z vodního toku Zubřina v celém správním území obce s rozšířenou působností Domažlice, a to tak, že zakazuje odběr povrchových vod z vodního toku Zubřina pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů v k.ú. Pelechy, Pasečnice, Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče. Více viz vyhláška zde.

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona: 

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území oznamuje...

Poslední novinky