Obecní vyhlášky

O

becně závazná vyhláška obce Pelechy č. 1./ 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? 

Nařízením se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Rada města Domažlice se usnesla dne 19.3.2013 usnesením č. 3798 vydat podle § 25 odst.2 v návaznosti na ustanovení § 58a a § 48 odst.2, písm. d) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů , ve znění pozdějších zákonů, ( dále jen lesní zákon ), v návaznosti na ustanovení § 11 a ustanovení § 102 odst .2 písm. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení , kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov :

Poslední novinky