OBEC PELECHY

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 


Datum vydání: 29.11.2012

Vyvěšeno na úřední desce: 8.12.2012

Sejmuto z úřední desky: 26.12.2012

Datum účinnosti: 1.1.2013

Zastupitelstvo obce Pelechy se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 8/2012 rozhodlo vydat na základě zmocnění §14 odst.2 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích) a v souladu s § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích).

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Obec Pelechy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad .1

Čl. 2

Poplatník

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2 :

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců ,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

_______________________________________________________

1 § 14 odst. 3 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o místních poplatcích“ )

2 § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích


b) fyzická osoba,

která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

3) Poplatník dle čl. 2 odst.1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo číslo popisné stavby, ve které se byt nachází a číslo bytu popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo číslem popisným, uvede poplatník číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 3

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

Čl. 4

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 400,00 Kč a je tvořena:

a) z částky 0 ,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 400 ,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 104.511,00 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 104.511,00 Kč děleno 93 (70 počet osob s pobytem na území obce + 23 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 1123,80 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,00 Kč.

3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5

__________________________________________

3 § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích


Čl.5
Splatnost poplatku

1)Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do konce měsíce srpna příslušného kalendářního roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

Dětem do 18-ti let věku bude poskytnuta úleva a poplatek u těchto osob činí 200,00 Kč za kalendářní rok.

Čl. 7

Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 7

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

_______________________________________________________

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů ze dne 8.2.2011 .

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013.


 

Poslední novinky