O

becně závazná vyhláška obce Pelechy č. 1./ 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy

 
 
Zastupitelstvo obce PELECHY se na svém zasedání dne 12.5.2015 usnesením č. 4/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pelechy, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
 
 
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
 
1) Komunální odpad se třídí na složky:
 
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.
 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).
 
 
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
 
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: sběrné místo u budovy Obecního úřadu – papír, sklo, kovy, plasty a PET lahve.
 
Na shromažďování bioodpadu je vyhrazeno místo v „háječku“ – označeno cedulí. Bioodpad se bude dle potřeby vyvážet do kompostárny Všeruby.
 
Na shromažďování větví ze zahrad a sadů je vyhrazeno místo na „točně“, taktéž označeno cedulí. Větve se budou dle potřeby štěpkovat nebo pálit.
 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 
a) Papír, barva modrá,
b) Plasty, PET lahve, barva žlutá,
c) Sklo, barva zelená,
d) Kovy, barva červená,
 
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 
5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Domažlicích nebo prostřednictvím mobilních sběrů Velkoobjemového a Nebezpečného odpadu v obci. Ty se konají 2x ročně – vždy na jaře a na podzim.
 
 
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
 
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, informačními letáky do schránek občanů.
 
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
 
3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn V Domažlicích.
 
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
 
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
 
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, informačními letáky do schránek občanů.
 
3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn V Domažlicích.
 
4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
 
 
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
 
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 
a) typizované sběrné nádoby – např.popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
 
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner.
 
 
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce PELECHY

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2015

 
………………. ..……………….             ........................................................
 
Podpis starostka Hana Váchalová           Podpis místostarosta Petr Královec
 
 
 
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
 
2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce obce Pelechy dne: 13.5.2015
 

Poslední novinky