O

becně závazná vyhláška obce Pelechy č. 2./ 2015, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

 
Zastupitelstvo obce Pelechy se na svém zasedání dne 15.12.2015, Usnesením č.10/2015, usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a), c), d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
 
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obec Pelechy stanoví, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou na některých veřejných prostranstvích zakázány. Obec touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a zeleně v zástavbě.
 
Článek 2
 
1. Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky je náves, místní komunikace, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše v zastavěném území obce Pelechy.
 
2. Konkrétní vymezení veřejných prostranství, ke kterým se vztahují povinnosti a zákazy uvedené v článku 3 a 4 vyhlášky, je vyznačeno na mapové příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí vyhlášky.
 
Článek 3
 
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
 
a) ponechat psy a jiná domácí a hospodářská zvířata (např. ovce, slepice, koně…), (dále jen „zvířata“) volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství,
 
b) vstupovat se psy a zvířaty, případně je vpouštět, na hřiště a pískoviště.
 
Článek 4
 
1. Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění tímto psem a to bez zbytečného odkladu.
 
2. Zvířata se mohou pohybovat na veřejném prostranství pouze pod dozorem odpovědné osoby (vlastník nebo držitel zvířat). V případě úniku těchto zvířat na veřejné prostranství je osoba, která má zvíře v držení odpovědná za odstranění případného znečištění těmito zvířaty a to bez zbytečného odkladu.
 
3. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.
 
Článek 5
 
Povinnosti pro pohyb psů stanovené touto OZV se nevztahují na:
 
a) použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů
 
b) osobou nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu.
 
Článek 6
 
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2005, o pohybu zvířat neveřejném prostranství, ze dne 31. 8. 2005.
 
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
 

Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách obce
 
dne: 6.1.2016
 
Sejmuto z úřední desky dne: 21.1.2016
 
Nabytí účinnosti: 21.1.2016
 

Poslední novinky