Zastupitelstvo obce Pelechy, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a v souladu  s ustanovením § 165 odst.3 stavebního zákona vydání opatření obecné povahy Územní plán Pelechy.

Opatření obecné povahy vydalo zastupitelstvo obce Pelechy na svém zasedání dne:  14.1.2020

usnesením číslo: 1/2020 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona v platném znění a v souladu s ustanoveními § 171 a 172 správního řádu. Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb v území řešeném územním plánem Pelechy.

Územní plán Pelechy bude uložen a bude možno do něj i nahlížet u:

  1. Obec Pelechy, Pelechy 27, 344 01 Domažlice
  2. Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
  3. Pořizovatele – Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, který zároveň umožňuje dálkový přístup do vydaného územního plánu Pelechy na internetové adrese: https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/pelechy-/

                                                                                            

                                                                                 ...........................................................

                                                                                    Hana Váchalová, starostka obce

 

Úřední deska obce Pelechy                                           vyvěšeno dne:     15.1.2020

                                                                                         sejmuto dne:        1.2.2020

Současně obec Ždánovpotvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona č. 183/2006 Sb.

Úřední deska městského úřadu Domažlice                 vyvěšeno dne:     .....................        

                                                                                         sejmuto dne:         .....................       

Současně městský úřad Domažlice potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona č. 183/2006 Sb.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Poslední novinky