Zastupitelstvo obce Pelechy se na svém zasedání dne 8.2.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Pelechy touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).


Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Pelechy. 
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 14 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.5

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .75,- Kč,

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla .

Čl. 7
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .


Čl. 8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.


Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 19.9.2004.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ...............

Poslední novinky