Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

Zastupitelstvo obce Pelechy schválilo dne 31.8.2005 v souladu s ustanovením § 10 písm. a),c),d) § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 24 odst. 2 zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obec Pelechy stanoví, které činnosti, jež by mohli narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou na některých veřejných prostranstvích zakázány. Obec touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a zeleně.

 

Článek 2
Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky je místní komunikace a všechny prostory v zastavěné části obce přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Článek 3
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou ponechání psů volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství.

Článek 4
1. Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, VŽDY NA VODÍTKU. Chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za to, že v případě znečištění veřejného prostranství toto uvede bez zbytečného odkladu na vlastní náklady, do původního stavu.

2. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní případně trestně právní, není touto vyhláškou dotčena.

Článek 5
1. Porušením této vyhlášky se fyzická osoba dopustí přestupku a za takové jednání může být v souladu se zákonem o přestupcích postižena.

2. V případě porušení této vyhlášky právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou při výkonu své činnosti bude postupováno v souladu s ustanovením § 58 zákona o obcích.

Článek 6
Ustanovení této vyhlášky se nevztahují:
a) na použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů
b) na osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu.

Článek 7
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.9.2005.


Poslední novinky