Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy.

 Zastupitelstvo obce Pelechy se na svém zasedání dne 8.2.2011  usnesením č. 1/2011
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Pelechy, včetně nakládání se stavebním odpadem1).


Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1)   Komunální odpad se třídí na:

      Například
a) tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
 odst. 1 písm. a), b), c).


Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u budovy Obecního úřadu.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) sklo, barva  zelená
b) plasty, PET lahve, barva žlutá

Čl. 4
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován 2x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu a místním rozhlasem. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je  umístěn v Domažlicích.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu a místním rozhlasem.

3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Domažlicích.


Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby např. popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu.
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně
         umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje  Obecně závazná vyhláška obce  2/2004,
     ze dne 1.10.2004
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ………………

 Podpis                                                               Podpis
 Petr Královec .....................……………….        Hana Váchalová.....................……………….    
 titul Jméno Příjmení                                                                          titul Jméno Příjmení
      místostarosta                                                                                          starosta

Poslední novinky