Úřední deska

Ovíkendu 19. a 20. 5. 2019 bude probíhat sběr nebezpečného odpadu za obecním úřadem – místo u tújí naproti rampě obchodu..

Mezi nebezpečný odpad patří:
Syntetické barvy, laky
Syntetická ředidla
Mořidla
Elektrické baterie, Autobaterie
Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty

Rok   2018 2019 2020 2021
Počáteční stav   350 350 350 350
Příjmy daňové 640 650 650 700
  ostatní 170 200 200 250
  dotace 0 0 0 0
  celkem 811 850 850 950
Výdaje   811 850 850 950
Hotovost běž.roku   0 0 0 0
Hotovost konec roku   350 350 350 350

Poznámka: údaje jsou v tisících Kč. 

Schváleno na VZ ZO dne  20.12.2016. Vyvěšeno na úřední a elektronické úř.desce obce dne 4.1.2017 Po dobu platnosti je v papírové podobě  k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Podkategorie

Poslední novinky