Z veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 30.11.2010 na Obecním úřadě obce Pelechy od 19.00 hod.

Zahájení: 30.11.2010 v 19:00 hod

Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, vyvěšena na internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem.

Účast dle prezenční listiny: 5 členů Zastupitelstva obce
2 občané

Schůzi vede starostka obce p. Hana Váchalová, na základě přítomnosti 5 členů ZO je schůze usnášení schopná.

Zapisovatelem schůze je jmenována a schválena - 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel- p. H.Váchalová.

Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni - 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel –
paní Radka Tremlová a pan Jan Královec.

Program jednání veřejné schůze ZO:

1. Kontrola usnesení
2. Kanalizační řád obce
3. Návrh rozpočtu na rok 2011 a jeho schválení
4. Pověření starostky obce Pelechy k úpravám rozpočtu
5. Projednat a schválit „Zadání změny č.2 ÚPO Pelechy“
6. Projednat a schválit vyplacení prosincových výplat v prosinci
7. Projednat a schválit Návrh rozpočtu Svazku obcí Domažlicko
8. Projednat a schválit co se zbylými propagač. předměty obce ze Srazu rodáků a…
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Program jednání projednán a schválen 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

1. Kontrola usnesení
Žádost SÚS odeslána potvrzená a schválená.
Hasičská technika zkontrolována a zazimována – přítomni Hana Váchalová, Petr Královec a Josef Halada.
Majitel stavby čp.28 byl vyrozuměn a slíbil odstranění kamene, jakmile dorazí potřebná technika.

2. Starostka obce seznámila ZO s problémem obecní kanalizace. Obec Pelechy nemá k dnešnímu dni schváleno vypouštění odpadních vod z Kanalizačního řádu obce. Jelikož se v příštím roce budou připojovat 1-3 rodinné domy, je třeba tento problém co nejrychleji vyřešit. K obdržení souhlasu s vypouštěním odpadních vod obce od Životního prostředí je nutno dopracovat Kanalizační řád a prokázat, že místní kanalizace, která vytéká do meliorační stoky, vytéká následně do potoka- Zubřiny, který začíná v rybníku u Kaiserů. Pokud toto nebude učiněno, nedostanou stavebníci povolení k vypouštění odpadních vod a ani v budoucnu je nikdo neobdrží.

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl přečten a vysvětlen ZO pokladní paní Aug.Haladovou.
Návrh rozpočtu na rok 2011 byl schválen jako vyrovnaný: předpokládané příjmy 561 300,- Kč a předpokládané výdaje 561 300,- Kč
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

4. Bylo projednáno Pověření starostky obce k úpravám rozpočtu.
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

5. Byl projednán Návrh zadání změny č.2 ÚPO Pelechy. ZO byli seznámeni s „Vyhodnocením návrhu zadání“ a s požadavky a připomínkami DO.
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

6. ZO Pelechy projednalo a schválilo vyplacení prosincových výplat v prosinci, spolu s listopadovými výplatami.
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

7. Starostka obce přečetla ZO Návrh rozpočtu Svazku obcí Domažlicko. Příjmy 216000,- Kč a výdaje 346000,- Kč
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

8. ZO se poradilo co s propagačními předměty obce Pelechy, které zbyly ze Srazu rodáků a přátel obce Pelechy. Došlo k závěru, že zbylé propagační předměty převede na propagaci obce. Část propagačních předmětů se použije do balíčků na Mikuláše každému trvale žijícímu občanovi. Balíčky se připraví v sobotu 4.12.2010 v 19.00 hod.
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

9. ZO bylo seznámeno s nabídkou pana Václava Fišra na výrobu Informační tabule pro obec.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZO konaného dne 30.11.2010
1. Návrh rozpočtu obce Pelechy schválen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy 561300,- Kč a výdaji 561300,- Kč
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

2. Projednáno a schváleno Pověření starostky k úpravám rozpočtu.
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

3. Zastupitelstvo obce Pelechy schvaluje „ Zadání změny č.2 ÚPO Pelechy „
za podmínek obsažených ve Vyhodnocení návrhu zadání.
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

4. Projednán a schválen návrh na vyplacení prosincových výplat v prosinci.
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

5. Projednán a schválen Návrh rozpočtu svazku Domažlicko na rok 2011.
Příjmy 216000,- Kč a výdaje 346000,- Kč
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

6. Propagační předměty, které zbyly ze Srazu rodáků…, převést na propagaci obce.
Část použít do Mikulášských balíčků. Balíčky připravit 4.12.2010 v 19.00 hod.
Schváleno 5 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

 

Poslední novinky