Z veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 28. 12. 2010 na Obecním úřadě obce Pelechy od 19.00 hod.

Zahájení: 28. 12. 2010 v 19:00 hod

Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, vyvěšena na internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem.

Účast dle prezenční listiny: 6 členů Zastupitelstva obce
4 občané

Schůzi vede starostka obce p. Hana Váchalová, na základě přítomnosti 6 členů ZO je schůze usnášení schopná.
1 člen ZO omluven.

Zapisovatelem schůze je jmenována a schválena - 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel- p. H. Váchalová.

Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni - 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel – paní Radka Tremlová a pan Jan Královec.

Jednací řád veřejné schůze ZO:

1. Kontrola usnesení
2. Schválení rozpočtu na rok 2011, dotace
3. Inventura
4. Odkoupení pozemku od pana Milana Grubera
5. Různé – informovat ZO o :
a) ÚAP 2010 – územní plánování
b) Kanalizace - meliorace
c) Nutnost změny obecních vyhlášek z důvodu platnosti nového daňového zákona
d) Svazek obcí Domažlicko – vyrovnaný rozpočet
e) Pokácení – povolení čp. 21, lípa a třešeň
6. Diskuse
7. Závěr

1. Kontrola usnesení z VZ ZO 30. 11. 2010
Potvrzeno a odesláno „ Zadání změny č.2 ÚPO Pelechy „
Propagační předměty, které zbyly ze Srazu rodáků…, převedeny na propagaci obce.
Část použita do Mikulášských balíčků pro občany obce Pelechy.
Balíčky rozneseny při Mikulášské nadílce

2. Schválení rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtu byl řádně projednán a schválen na VZ ZO dne 30. 11. 2010.
Vyvěšen 2. 12. 2010, sejmut 28. 12. 2010. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Viz Příloha č.1.
Na VZ ZO 28. 12. 2010 byl schválen řádný rozpočet obce na rok 2011. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že bude žádat o dotaci na opravu silnice.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.
Rozpočet vyvěšen dne 29. 12. 2010 na vývěsce OÚ a internetových stránkách obce.
Viz Příloha č.2.

3. Inventura
ZO obce se dohodlo na termínu konání Inventury v rozsahu dní:
29. 12. 2010 – 11.1.2011.
ZO sestavilo inventární komisi v tomto složení:
Předseda: Hana Váchalová
Členové: Radka Tremlová
Romana Šmejkalová
Eva Molinková
Jana Becková
Aug. Haladová
Termín konání fyzické inventury stanoven na 8. 1. 2011 od 13.00 hod.
Schváleno 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

4. Odkoupení pozemku od pana Milana Grubera
Na VZ ZO byl projednán na základě Žádosti (viz Příloha č. 3) s majitelem prodej pozemku pod silnicí k chatám, který vlastní pan Milan Gruber a nebyl dosud odkoupen obcí. Majitel pozemku byl na VZ ZO přítomen a souhlasil s tím, že pozemek od něj bude obcí odkoupen za tutéž cenu, za jakou se odkupovali pozemky pod silnicí od ostatních majitelů.
Bylo dojednáno, že smlouva se dá opět ke zpracování panu Judr. Vlastimilu Dřímalovi ihned po začátku nového roku.
Schváleno 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5. Různé
a) Starostka obce informovala ZO a přítomné občany o obdržení Územně analytických podkladů pro vypracování nového Územního plánu obce. Platnost současného ÚP obce končí v roce 2015. Do té doby je nutné nechat zhotovit nový ÚP nebo vymezit plochy zastavěného území obce.

b) Starostka obce informovala ZO a přítomné občany o postupu jednání v případě Povolení vypouštění odpadních vod, na kterém závisí prodloužení kanalizace k novostavbám.
Zároveň se za přítomnosti pana Pavla Grubera projednalo zatrubnění obecní kanalizace od Paidarů k němu, na jeho pozemku. Srovnání kanalizační šachty na jeho pozemku, která vyčnívá nad terén a zabraňuje tak jeho řádnému udržování, zároveň s terénem.
Bylo dohodnuto, že vše ohledně kanalizace se bude řešit najednou, po získání povolení k vypouštění odpadních vod od Životního prostředí.

c) Dále starostka obce informovala o nutnosti změny Obecních vyhlášek o místních poplatcích z důvodu změny Daňového zákona, který vstupuje v platnost 1. 1. 2011. Bylo dohodnuto, že se změny Vyhlášek projednají na ORP s příslušným odborníkem, přepracují a poté předají ke schválení ZO.

d) Starostka seznámila ZO a občany s Rozpočtem Svazku obcí Domažlicko, který byl na rok 2011 schválen, oproti předchozímu Návrhu, jako vyrovnaný.

e) byla projednána žádost pana Pavla Grubera – Příloha č.4, o povolení pokácení lípy a třešně na jeho pozemku. Pokácení bylo bez výjimek a námitek povoleno.
Schváleno 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy konaného dne 28.12.2010:

1. Rozpočet na rok 2011 schválen 6 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
Vyvěsit 29. 12. 2010 na vývěsce OÚ a internetových stránkách obce.

2. Podat žádost o dotaci na silnici

3. ZO odsouhlasilo konání Inventury v rozsahu dní:
29. 12. 2010 – 11. 1. 2011.,
inventární komisi v tomto složení:
Předseda: Hana Váchalová
Členové: Radka Tremlová
Romana Šmejkalová
Eva Molinková
Jana Becková
Aug. Haladová
Termín konání fyzické inventury stanoven na 8. 1. 2011 od 13.00 hod.
Schváleno 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

4. Dát po Novém roce ke zpracování Smlouvu o odkoupení pozemku od pana Milana Grubera a odkoupení fyzicky provést.
Schváleno 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

5. Projednat změny obecních vyhlášek o místních poplatcích na ORP s příslušným odborníkem, přepracovat a předat ke schválení ZO.

6. Žádost pana Pavla Grubera o povolení pokácení lípy a třešně na jeho pozemku. Pokácení bylo bez výjimek a námitek povoleno.
Schváleno 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

Poslední novinky