Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 8. 2. 2011 od 19:00 hod.

Zahájení: 8.2.2011 v 19:00 hod

Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, vyvěšena na internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem.

Účast dle prezenční listiny:
- 6 členů Zastupitelstva obce
- 3 občané

Schůzi vede starostka obce p. Hana Váchalová, na základě přítomnosti 6 členů ZO je schůze usnášení schopná.
1 člen ZO pro nemoc omluven.

Zapisovatelem schůze je jmenována a schválena - 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel - p. H.Váchalová.

Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni  - 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel –
 paní Augustina Haladová a paní Jana Becková.

Program zasedání veřejné schůze ZO:

1) kontrola usnesení
2) projednat a schválit Jednací řád ZO Pelechy
3) projednat a schválit Obecně závazné vyhlášky
4) projednat a schválit prodej Avie
5) projednat a schválit posunutí označení obce
6) projednat a schválit nákup hadic pro hasiče - momentálně v akci
7) projednat a promyslet Treml Luboš – možnost posunutí hradby
8)  různé – odpis sacího koše
              - výroční zpráva o stavu bezpečnosti
              - žádost Petr Královec
                        
9) diskuse 
10) usnesení

1) Kontrola usnesení z VZ ZO konaného dne 28.12.2010:
a) rozpočet na rok 2011 vyvěšen na Úřední desce OÚ a na internetových stránkách obce
b) žádost o dotaci z PSOV podána
c) inventura za rok 2010 provedena
d) ve věci odkoupení pozemku od pana Milana Grubera se zatím čeká až žadatel přinese Výpis z katastru nemovitostí a novou žádost – na té původní je špatně označený pozemek, kterého se koupě týká a jeho velikost
e) obecní vyhlášky přepracovány, zkontrolovány panem Murínem na MěÚ a dnes předloženy ZO k projednání
f) panu Pavlovi Gruberovi bylo vydáno písemné povolení ohledně pokácení dvou stromů na jeho pozemku

2) Starostka obce předložila ZO k projednání a schválení Jednací řád ZO. Jednací řád byl schválen 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a k stálému nahlédnutí na internetových stránkách obce a na Obecním úřadě.

3) Starostka obce předložila ZO k projednání a schválení:

a) Obecně závaznou vyhlášku obce Pelechy č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy.
Bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a k stálému nahlédnutí na internetových stránkách obce a na Obecním úřadě.
Vyhláška byla řádně projednána a schválena ZO Pelechy 6 hlasů pro, 0 proti,
0 se zdržel.

b) Obecně závaznou vyhlášku obce Pelechy č. 2/2011o místním poplatku ze psů.                                                             Bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a k stálému nahlédnutí na internetových stránkách obce a na Obecním úřadě obce Pelechy.
Vyhláška byla řádně projednána a schválena ZO Pelechy 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                                                                                          
     
c) Obecně závaznou vyhlášku obce Pelechy č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a k stálému nahlédnutí na internetových stránkách obce a na Obecním úřadě. Vyhláška byla řádně projednána a schválena ZO Pelechy 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
                                                                                                       
4) Starostka obce seznámila ZO s možností prodat hasičský nákladní automobil Avia, který si tu byl v sobotu 5.2.2011 prohlédnout kupec.
ZO obce toto projednalo a souhlasilo s prodejem Avie za dohodnutou cenu 5000,- Kč.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

5) Starostka obce seznámila ZO s plánem o posunutí označení začátku a konce obce u Háječku z důvodu bezpečnosti chodců, kteří chodí na dětské hřiště, hasičské hřiště a fotbalové hřiště (vstupní komunikace k těmto hřištím je až za značkami obce) a rozšíření výstavby rodinných domů za tímto označením. Dalším důvodem je neustále zvyšování silničního provozu a rychlosti vozidel.
ZO toto projednalo a souhlasilo s posunutím označení obce. ZO se domluvilo, že značky budou posunuty za odbočku ke Kaiserovým, pod Královcovými.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

6) ZO se dohodlo, že využije nabídky Výzbrojny a nakoupí nové zásahové hadice pro hasiče. Objednat co nejdříve, dokud jsou v akci.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

7) Starostka obce předložila ZO návrh na zahájení jednání s panem Lubošem Tremlem. Jednání se bude týkat možnosti domluvy ohledně posunutí hranice jeho pozemku, která zasahuje do vozovky a ohrožuje zde průjezd nákladních vozidel. Problémy jsou zejména v zimě při zimní údržbě a při vyvážení popelnic popelářským vozem, který se nejednou do zadní části obce kvůli hradbě vůbec nedostane. Panu Luboši Tremlovi se předloží návrh na možnost výměny části jeho pozemku za pozemek obecní, který s jeho pozemkem sousedí z druhé strany. Viz příloha č.1.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

8) Z důvodu poškození sacího koše a jeho nefunkčnost, ZO projednalo jeho odpis z majetku obce.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

9) Byla přečtena Výroční zpráva Policie ČR o stavu bezpečnosti na Domažlicku.

10) Byla projednána žádost pana Petra Královce o poražení 3 bříz na jeho pozemku. Vysadí za ně stromy jiné, mladé a zdravé.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

USNESENÍ 1/2011 z VZ ZO konaného  dne 8.2.2011

1) ZO projednalo a schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce.
Jednací řád vyvěsit na 15 dní na Úřední desku a na internetové stránky obce.
Na inter.str. a Obecním úřadě zůstane k nahlédnutí nastálo.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

2) ZO projednalo a schválilo
Obecně závaznou vyhlášku obce Pelechy č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy.Vyvěsit na 15 dní na Úřední desku a na internetové stránky obce. Na inter.str. a Obecním úřadě zůstane k nahlédnutí nastálo.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

3) ZO projednalo a schválilo
 Obecně závaznou vyhlášku obce Pelechy č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.                                                              Vyvěsit na 15 dní na Úřední desku a na internetové stránky obce.
Na inter.str. a Obecním úřadě zůstane k nahlédnutí nastálo.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

4) ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Pelechy č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyvěsit na 15 dní na Úřední desku a na internetové stránky obce. Na inter.str. a Obecním úřadě zůstane k nahlédnutí nastálo.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

5) ZO projednalo a schválilo prodej hasičského nákladního vozu Avia za 5000,- Kč.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

6) ZO projednalo a schválilo podání žádosti o posunutí označení začátku a konce obce Pelechy z důvodu bezpečnosti chodců a rozšíření výstavby v dané části obce.                                                                                                   Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

7) ZO projednalo a schválilo nákup sady zásahových hadic pro hasiče z VPO za Akční cenu.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

8) ZO projednalo a schválilo zahájení jednání s panem Lubošem Tremlem ohledně výměny části jeho pozemku za obecní, kvůli zlepšení průjezdu v inkriminovaném místě. Viz příloha č.1. Napsat dopis.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

9) ZO projednalo a schválilo odpis Sacího koše z majetku obce z důvodu nevratného poškození. Sací koš bude zlikvidován  - odvezen s velkoobjemovým odpadem.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

10) ZO projednalo a schválilo žádost pana Petra Královce o poražení 3 bříz na jeho pozemku. Vydat písemné povolení.
Schváleno 6 hlasů pro, 0 proti a 0 se zdržel.

Poslední novinky