Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 28. 6. 2011 od 19:00 hod.

Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, vyvěšena na internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem.

Účast dle prezenční listiny:
- 7 členů Zastupitelstva obce
- 2 hosté

Schůzi vede starostka obce p. Hana Váchalová, na základě přítomnosti 7 členů ZO je schůze usnášení schopná.

Zapisovatelem schůze je jmenována a schválena - 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel - p. H.Váchalová.

Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni  - 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel – paní Eva Molinková a pan Jan Královec.

Program zasedání veřejné schůze ZO:

1)  kontrola usnesení č.2/2011
2) závěrěčný účet obce za rok 2010
3) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pelechy za rok 2010
4) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 DSO Lazce
5) dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Domažlic
6) Agroreal - vyměření kanalizace
7) změna č.2 ÚPO Pelechy
doplněn o body 8,9,10
8) prodej Avie - odhlášení od IZS
9) správní řízení - povolení uzavírky silnic - objížďka přes Pelechy
10) přeřazení majetku
11) diskuze

Program jednání projednán a doplněn o body 8, 9 a 10. Schválen i s doplněnými body jednání 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.


1) kontrola usnesení
Usnesení č.2/2011 z VZ ZO konané dne 5.4.2011 bylo přečteno, zkontrolováno a beze zbytku splněno.

2) závěrěčný účet obce za rok 2010
byl přečten, projednán a schválen 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pelechy za rok 2010

Dne 3.6.2011 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Pelechy. V hospodaření obce nebyly nalezeny žádné nedostatky. Zpráva o výsledku… byla přečtena, projednána a schválena 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 DSO Lazce
byla přečtena a projednána Zastupitelstvem obce. Schválena 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5) dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Domažlic
Zastupitelstvo obce se seznámilo s obsahem Dodatku …, ve kterém se jedná o zvýšení poplatku za projednávání přestupků městem Domažlice pro obce
z 1000,- Kč na 1500,- Kč. Dodatek byl projednán a schválen 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6) Agroreal - vyměření kanalizace
ZO projednalo zaměření prodloužení obecní kanalizace směrem k novostavbě firmou Agroreal. Schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.


7) změna č.2 ÚPO Pelechy
ZO projednalo změnu ÚP č.2 obce Pelechy. Schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

8) prodej Avie - odhlášení od IZS
Podařilo se nám prodat hasičskou Avii. Prodej byl uskutečněn díky nápadu p. Jana Královce, který si vzal prodej na starost, dal inzerát na internet a sehnal tak kupce.
Kupci byla za rychlé jednání a vzhledem k tomu, že v nádrži nebyla nafta snížena cena ze 4000,- Kč na 3500,- Kč. Zároveň musí být provedeno odhlášení tohoto vozidla ze Seznamu vozidel IZS. ZO prodej za cenu 3500,- Kč a odhlášení projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

9) správní řízení - povolení uzavírky silnic - objížďka přes Pelechy
Starostka obce seznámila ZO s plánovanou objížďkou, z důvodu opravy silnice Filipova Hora – Maxov, přes naši obec. Objížďka by měla trvat nejdéle týden a již tento týden trvá.

10) přeřazení majetku
ZO projednalo přeřazení majetku: dlouhodobého majetku z účtu 022 s pořizovací cenou do 40000,- Kč do drobného dlouhodobého majetku na účet 028. Jedná se o rozhlas.ústřednu v hodnotě 21344,- Kč a požární stříkačku PS 12 v hodnotě 26525,- Kč, celkem tedy 47869,- Kč.
Schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

USNESENÍ 3/2011 z VZ ZO konaného  dne 28.6.2011


1) Závěrěčný účet obce Pelechy za rok 2010 projednán a schválen ZO 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2) Zpráva o výsledku hospodaření obce Pelechy za rok 2010 byla ZO projednána a schválena 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3) Zpráva o výsledku hospodaření DSO Lazce za rok 2010 byla ZO projednána a schválena 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4) Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Domažlice o zvýšení poplatku za projednaný přestupek z 1000,- Kč na 1500,- Kč byl ZO projednán a schválen
7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5) ZO projednalo a schválilo zaměření prodloužení obecní kanalizace firmou Agroreal. Schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6) ZO projednalo a schválilo změnu č.2 ÚPO Pelechy. Schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

7) ZO projednalo a schválilo prodej Avie za 3500,- Kč a její odhlášení ze Seznamu IZS. Schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

8) ZO projednalo a schválilo přeřazení dlouhodobého majetku s pořizovací cenou do 40000,- Kč z účtu 022 do drobného dlouhodobého majetku na účet 028. Celkem v hodnotě 47869,- Kč. Schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

Poslední novinky