Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 9. 8. 2011 od 19:00 hod.

Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, vyvěšena na internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem.

Účast dle prezenční listiny:
- 6 členů Zastupitelstva obce
- 1 host

Schůzi vede starostka obce p. Hana Váchalová, na základě přítomnosti 6 členů ZO je schůze usnášení schopná.

Zapisovatelem schůze je jmenována a schválena - 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel - p. H.Váchalová.

Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni  - 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel – paní Jana Becková a paní Augustina Haladová.

Program zasedání veřejné schůze ZO:

1) kontrola usnesení č.3/2011
2) Schválení trasy hipostezky přes naši obec a finančních nákladů s tím spojených.
3) Posečení obecních pangejtů firmou DOZEP
4) Změna rozpočtu o náklady na hipostezku, posečení pangejtů a opravu silnice
5) Z důvodu otevření penzionu projednat potřebu aktualizovat Vyhl.o místn.popl. – popl.za lůžko.
6) Diskuze
7) Závěr

Program jednání ZO byl doplněn 1) o změnu rozpočtu, 2) obnovení popl.za lůžko,
3) posečení pangejtů. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.


1) Kontrola usnesení
Všechny body Usnesení č.3/2011 veřejného zasedáni ZO Pelechy 28.6.2011 byly splněny.

2) Schválení trasy hipostezky
Byly přečteny a projednány materiály občanského sdružení – venkovská turistika, které se týkají trasy hipostezky, odpočívky a reklamní tabule. Částka, kterou se bude obec na projektu podílet je 7450,00 Kč a obsahuje finanční spoluúčast na : zmapování trasy, vybudování odpočívky, osazení reklamní tabule.
Zastupitelé obce do příští schůze promyslí: umístění odpočívky a reklamní tabule, za kolik bude plocha na rekl.tab.pronajata majitelům penziónu a návrh pana Dejdara na vytýčení obecní plochy pro stanování v souvislosti s vybudovanou hipostezkou. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3) Posečení obecních pangejtů
Starostka obce informovala ZO o nabídce firmy DOZEP na posečení obecních pangejtů. ZO souhlasilo s využitím nabídky uvedené firmy. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4) Úprava rozpočtu
Rozpočet obce Pelechy bude upraven a) o částku, kterou se bude obec podílet na hipostezce a tj. 7450,00 Kč, b) částka na opravy a udržování silnice bude navýšena o 50000,00 Kč, c) částka na veřejnou zeleň bude navýšena o 4000,00 Kč na posečení pangejtů. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5) Aktualizace vyhlášky o místních poplatcích, týkající se ubytovacích kapacit
V souvislosti s otevřením penzionu s ubytovacími kapacitami, dojde k nutnosti aktualizace výše uvedené vyhlášky. Starostka obce zjistí do příští schůze vše potřebné a zajistí vytištění textu, který se projedná na příští schůzi. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6) Diskuze
Žádné připomínky.

7) Závěr

USNESENÍ 4/2011 z VZ ZO konaného  dne 28.6.2011
1 )ZO projednalo a schválilo: trasu hipostezky, osazení odpočívky, reklamní tabule. 
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2) ZO projednalo a schválilo: využití nabídky firmy DOZEP na posečení pangejtů.  
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3) ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu obce Pelechy:
a) o výdaj 7450,00 Kč na náklady Hipostezky 
b) navýšení částky na veřejnou zeleň z 1000,- Kč na 5000,- Kč, tj. o 4000,- Kč
c) navýšení částky na silnice - opravy a udržování ze 170000,- Kč na 220000,- Kč, tj. o 50000,- Kč
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4) ZO projednalo a schválilo : připravu aktualizace Vyhlášky o místních poplatcích – části týkající se ubytovacích kapacit.
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

Poslední novinky