Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 13. 11. 2012 od 19:00 hod.

Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, vyvěšena na internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem.

Účast dle prezenční listiny: 6 členů Zastupitelstva obce
3 hosté

Schůzi vede starostka obce p. Hana Váchalová, na základě přítomnosti 6 členů ZO je schůze usnášení schopná. Jeden člen ZO omluven z důvodu pracovní směny.
Zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni slečna Lucie Becková a paní Augustina Haladová - 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .

Program zasedání veřejné schůze ZO:

1) kontrola usnesení 6/2012
2) projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2013
3) vánoční osvětlení
4) projednat a schválit návrh Veřejné vyhlášky o odpadech
5) různé

Program jednání projednán a schválen 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

1) kontrola usnesení
Usnesení 6/2012 bylo beze zbytku splněno

2) projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2013
ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2013. Předpokládaný příjem 621.400,00 Kč. Předpokládaný výdej 630.784,00 Kč. Rozpočet obce byl navržen jako shodkový a to z důvodu: letos se opět neuskutečnila stavba prodloužení kanalizace, peníze které zbydou v letošním roce na účtu z důvodu neuskutečnění této akce budou převedeny do roku 2013.
Návrh rozpočtu na rok 2013 bude vyvěšen na úřední desce OÚ i na internetových stránkách obce.
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3) vánoční osvětlení
ZO projednalo cenovou nabídku firmy Elektro Mleziva na instalaci Vánočního osvětlení. Byla učiněna nabídka ve výši 9.833,00 Kč. Zároveň ZO projednalo změnu rozpočtu, kdy nevyčerpaná částka10.000,00 z účtu číslo 2212 5171 (silnice, opravy a udržování) bude převedena na nákup a instalaci Vánočního osvětlení. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4) návrh vyhlášky o odpadech
ZO projednalo návrh vyhlášky o odpadech, která začne platit v roce 2013.
Vyhláška byla připravena a bude poslána ke kontrole na odbor kontroly KÚ, bude vyvěšena na úřední desce a na internetových stránkách obce.
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.


USNESENÍ VZ ZO konaného dne 13. 11. 2012

1) ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2013. Předpokládaný příjem 621.400,00 Kč. Předpokládaný výdej 630.784,00 Kč. Návrh rozpočtu na rok 2013 vyvěsit na úřední desce OÚ a na internetových stránkách obce.
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2) ZO projednalo a schválilo, zadat instalaci vánočního osvětlení firmě Elektro Mleziva,
která má v obci na starosti údržbu VO.
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3) ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu.
Z účtu číslo 2212 5171 (silnice, opravy a udržování) bude převedena částka 10.000,00 Kč na nákup a instalaci Vánočního osvětlení. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4) ZO projednalo návrh vyhlášky o odpadech, která začne platit v roce 2013.
Návrh vyhlášku poslat ke kontrole na odbor kontroly KÚ, vyvěsit na úřední desce a na internetových stránkách obce.
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Poslední novinky