Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 18. 12. 2012 od 19:00 hod.

Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, vyvěšena na internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem.

Účast dle prezenční listiny: 7 členů Zastupitelstva obce
2 host

Schůzi vede starostka obce p. Hana Váchalová, na základě přítomnosti 7 členů ZO je schůze usnášení schopná.

Zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Augustina Haladová a slečna Lucie Becková 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .

Program zasedání veřejné schůze ZO:

1) Kontrola Usnesení 8/2012
2) Schválení Dohody o partnerství k projektu
3) Různé

1) Kontrola usnesení 8/2012
Usnesení bylo beze zbytku splněno.

2) Schválení Dohody o partnerství k projektu
Městský úřad Domažlice zaslal k projednání a podepsání Dohodu o partnerství k projektu, týkající se spolupráce ve Spisové službě. Dohoda byla projednána a schválena 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.


USNESENÍ č.9/2012 VZ ZO konaného dne 18. 12. 2012

1) Schválení Dohody o partnerství k projektu
ZO Pelechy projednalo a schválilo Dohodu o partnerství k projektu 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Poslední novinky