Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 19. 3. 2013 od 19:00 hod.

Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, vyvěšena na internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem.

Účast dle prezenční listiny: 6 členů Zastupitelstva obce
3 hosté

Schůzi vede starostka obce p. Hana Váchalová, na základě přítomnosti 6 členů ZO je schůze usnášení schopná, 1 člen omluven z důvodu pracovní směny.
Zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro,
0 proti, 0 se zdržel.
Program jednání byl dodatečně rozšířen o seznámení ZO s výsledky kontroly hospodaření. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Radka Tremlová a slečna Lucie Becková 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .

Program zasedání veřejné schůze ZO:

1) kontrola Usnesení 9/2012.
2) schválení účetní závěrky
3) seznámení ZO s výsledky Kontroly hospodaření
4) schválení pořízení Směrnice DDHM
5) sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
6) příspěvek na školení první pomoci
7) zájezd na letošní rok
8) různé
9) diskuze

1) kontrola Usnesení 9/2012: Usnesení bylo beze zbytku splněno

2) schválení Účetní závěrky 2012 –
účetní obce seznámila ZO s výsledky Účetní závěrky za rok 2012: rozpočtové příjmy 722.509,32
rozpočtové výdaje 491.467,90
saldo 231.041,42 (uvedený přebytek vznikl z důvodu, že se opět nezrealizovala stavba prodloužení kanalizace. Finanční částka bude použita na stejnou akci v roce 2013).
Účetní závěrka bude vyvěšena na úřední desce i na internetových stránkách obce. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.

3) Starostka obce seznámila ZO se zprávou Kontroly hospodaření ÚSC.
Kontrola proběhla 9.3. 2013 a její výsledek byl – bez chyb. Zpráva bude vyvěšena na úřední desce i na internetových stránkách obce. Po uplynutí doby nutné k vyvěšení ZO zprávu schválí. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.

4) Schválení pořízení Směrnice DDHM.
Směrnici je třeba pořídit z důvodu změny zákona, který je v platnosti od začátku letošního roku. ZO obce rozhodlo o vydání Směrnice, ve které se uvede, že DDHM bude podléhat inventarizaci od 1.000,00 Kč.
Do dalšího zasedání připraví starostka obce text Směrnice k projednání.
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.

5) Účetní obce navrhla ZO uspořádat sbírku použitého a nepotřebného ošacení pro Diakonii Broumov. ZO s návrhem souhlasí a sbírka bude uskutečněna ve dnech 10., 11. a 12. 4 . v sále budovy Obecního úřadu.
Starostka obce roznese občanům upozornění na tuto sbírku a nechá vyvěsit na internetové stránky obce. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.

6) Okrsek Mrákov pořádá pro obce ve svém okrsku dne 6.4.2013 Školení první pomoci.
SDH Pelechy požádalo Obecní úřad Pelechy o finanční příspěvek ( viz příloha č.1 ) . Školení se pořádá pro hasiče i pro ostatní občany. ZO žádost projednalo a odsouhlasilo finanční přispění ve výši 500 Kč. Pozvánky na toto školení předala starostka obce občanům. Finanční příspěvek předá účetní paní Aug.Haladová pokladníkovi okrsku Mrákov panu Janu Pejsarovi. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.

7) Zájezd na letošní rok byl navržen do bavorského národního parku Brechtesgaden, na jezero Königsee a Orlí hnízdo.
Osloví se firma RDS Bus, která tyto zájezdy pořádá. Starostka obce připraví a vytiskne pozvánky na zájezd, roznese občanům a nechá vyvěsit na internetové stránky obce. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.


Usnesení 1/2013 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.3.2013 od 19.00 hod.

1) ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku roku 2012.
Rozpočtové příjmy 722.509,32
Rozpočtové výdaje 491.467,90
Saldo 231.041,42
Vyvěsit na Úřední desce a internetových stránkách obce.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2) ZO projednalo a schválilo vyvěšení výsledku Zprávy o kontrole hospodaření ÚSC
na Úřední desce a internetových stránkách obce. Na příštím zasedání po projednání
připomínek bude zpráva projednána a odsouhlasena .
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3) ZO projednalo a schválilo vypracování Směrnice o inventarizaci DDHM od částky
1000 Kč, která bude platit od letošního roku. Směrnici připraví starostka obce
k projednání do příštího VZ ZO.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4) ZO projednalo a schválilo návrh účetní obce na sbírku použitého ošacení pro
Diakonii Broumov. Starostka obce o tom uvědomí obyvatele obce. Bude vyvěšeno
na úřední desce i internetových stránkách obce.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5) Projednána a schválena žádost SDH Pelechy o finanční příspěvek na školení první
pomoci pro okrsek Mrákov ve výši 500 Kč. Uvedenou částku předá p. Aug. Haladová
pokladníkovi okrsku Mrákov p. Janu Pejsarovi.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6) Projednáno a schváleno konání letošního zájezdu a to 22.6. 2013 do Bavorského
národního parku Brechtesgaden, k jezeru Königsee a na Orlí hnízdo. Starostka obce
zájezd objedná u firmy RDS Bus, připraví a předá občanům pozvánky na tento
zájezd a zajistí jeho zdárné uskutečnění. Vyvěsit na úřední desku a internetové
stránky obce.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.Poslední novinky