Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 23.2.2016 od 19.00 hod.

Zahájení 23.2.2016 v 19.00 hod.
 
Schůze byla řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce a internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem .
 
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO, 1 host. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a Radka Tremlová. Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Smlouva s PK o poskytnutí Účelové dotace na dopravní obslužnost
3) Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
4) Pronájem části pozemku
5) Projednání Žádosti o zřízení nápravy
6) Schválení výroční zprávy
7) Různé
 
1) kontrola usnesení č.10/2015
Usnesení bylo beze zbytku splněno.
 
2)Smlouva s PK o poskytnutí Účelové dotace na dopravní obslužnost
ZO projednalo návrh Smlouvy s Plzeňským krajem na poskytnutí Účelové dotace na dopravní obslužnost. Jedná se o částku 1540,00 Kč na rok 2016. Smlouva bude podepsána a zaslána zpět na PK.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
3)Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
ZO projednalo smlouvu na provozování hudebních děl s OSA. Smlouva je stanovena ve výši 1429,00 Kč. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
4)Pronájem části pozemku
ZO projednalo po vyvěšení a sejmutí Záměr o pronájmu části pozemku. Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné námitky, připomínky atd. ohledně Žádosti a následného Záměru obce tuto část pronajmout, ZO souhlasí s vypracováním Smlouvy s panem Miklíčkem na pronájem části pozemku za podmínek v místě obvyklých. Starostka obce vypracuje Smlouvu o pronájmu, která bude na příštím VZ ZO předložena ke schválení. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
5) Projednání Žádosti o zřízení nápravy
Pan Pavel Gruber přinesl osobně starostce obce Žádost o zřízení nápravy (viz.příloha č.1). Věc se týká nezatrubněné části obecní kanalizace, která protéká přes jeho pozemek. Pan Gruber byl na VZ pozván, bohužel se telefonicky omluvil, že se nemůže zúčastnit. Poněvadž se ZO touto záležitostí již dříve bezvýsledně zabývalo, bylo nahlédnuto do příslušných Zápisů a Usnesení z VZ ZO. VZ ZO, které se tímto tématem zabýval: 8.10.2013 pan Gruber byl přítomen, byly projednány jeho písemné požadavky. Usnesení č.5/2013(viz přílohač.2) 11.3.2014 nepřítomen – omluven, Usnesení č.1/2014(viz příloha č.3) 10.4.2014 nepřítomen – neomluven, Usnesení č.2/2014(viz příloha č.4)
 
Jelikož v roce 2014 nedošlo k žádné domluvě, byly peníze na toto určené použity v rozpočtu obce na rok 2015 na opravu místních komunikací.
12.2.2016 Žádost o zřízení nápravy – projednáno:
Dáno do programu jednání VZ ZO dne 23.2.2016, pan Gruber pozván, omluvil se telefonicky, že jde s dítětem k lékaři. Opět tedy nebylo možné se s ním domluvit.
ZO se dohodlo: odložit toto téma na příští zasedání. Pana Grubera pozvat doporučeným dopisem nejméně 10 dní předem - přiložit Usnesení 1/2016. Pokud dojde k domluvě, dá se akce do rozpočtu obce na příští rok, tj. rok 2017.
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
6) Schválení výroční zprávy o poskytování informací za rok 2015
ZO projednalo výroční zprávu o podávání písemných informací z obecního úřadu ( viz příloha č.5 ).
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
7) různé - nákup tonerů Starostka obce předložila ZO nabídku na nákup tonerů, kterou obdržela od firmy MIROLUK (příloha č.6). ZO nabídku projednalo a schválilo nakoupení tonerů do tiskáren od této firmy za částku celkem 4181,00 Kč. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
- koupě průmyslového vysavače
ZO projednalo a schválilo nákup průmyslového vysavače k úklidu sálu a prostor obecního úřadu. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
Zapsala: Ověřovatelé:
 
Starostka: Místostarosta:
 
V Pelechách dne 1.3.2016
 
 
USNESENÍ č.1/2016
 
z VZ ZO konaného dne 23.2.2016
 
1)Smlouva s PK o poskytnutí Účelové dotace na dopravní obslužnost
Projednáno a schváleno příspěvek na rok 2016 ve výši 1540,00 Kč.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
2)Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
 
Projednána a schválena. Cena na rok 2016 1429,00 Kč.
 
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
3)Pronájem části pozemku
 
Projednáno a schváleno sepsání Smlouvy a její schválení na příštím VZ ZO.
 
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
4)Projednání Žádosti o zřízení nápravy
 
ZO projednalo Žádost o zřízení nápravy (viz.příloha č.1). Věc se týká nezatrubněné části obecní kanalizace, která protéká přes pozemek pana Pavla Grubera. ZO se touto záležitostí zabývalo a to: 8.10.2013 pan Gruber byl přítomen a vznesl vůči obci Pelechy svoje požadavky písemně. Usnesení č.5/2013(viz přílohač.2). 11.3.2014 nepřítomen – omluven, Usnesení č.1/2014(viz příloha č.3). 10.4.2014 nepřítomen – neomluven, Usnesení č.2/2014(viz příloha č.4). V roce 2013, 2014 nedošlo mezi obcí Pelechy a panem Pavlem Gruberem k domluvě, Peníze na toto určené použity v rozpočtu obce na rok 2015 na opravu místních komunikací. 12.2.2016 Žádost o zřízení nápravy – projednáno- závěr: jelikož se pan Pavel Gruber dnešního veřejného zasedání nezúčastnil, poslat mu na příští VZ, kde se bude jeho Žádost znovu projednávat, pozvání doporučeným dopisem, ke kterému bude vloženo Usnesení 1/2016.
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
5)Schválení výroční zprávy o poskytování informací za rok 2015 ZO projednalo a schválilo Výroční zprávu o poskytnutí informací podle zákona... za rok 2015. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
6)Nákup tonerů za výhodnou nabídku ZO projednalo a schválilo nabídku na zakoupení tonerů do tiskáren od firmy MIROLUK za částku celkem 4181,00 Kč. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
7) Nákup průmyslového vysavače ZO projednalo a schválilo koupit k úklidu sálu a obecního úřadu průmyslový vysavač. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.

Poslední novinky