Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 14. 6. 2016 od 19.00 hod.

Zahájení 14.6.2016 v 19.00 hod.
Schůze byla  řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce a internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO, 4 hosté. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni slečna Lucie Becková a pan Miroslav Beck. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Projednání smlouvy s obcí Tlumačov
3) Schválení účetní závěrky
4) Projednání dopisu pana Pavla Grubera
5) Různé
 
 1) Kontrola usnesení č. 4/2016
Usnesení bylo beze zbytku splněno.
 
2) Projednání smlouvy s obcí Tlumačov
Starosta obce Tlumačov doručil osobně Smlouvu na pronájem pozemku  na shromažďování Bioodpadu. Smlouva byla projednána a nebyly vůči ní vzneseny žádné námitky.  Viz kopie Smlouvy Příloha č.1.                                                                                           
ZO projednalo a schválilo Smlouvu na pronájem pozemku na shromažďování bioodpadu s obcí Tlumačov, 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Schválení účetní závěrky
ZO projednalo Účetní závěrku za rok 2015. Účetní závěrka byla řádně vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Pelechy.                                                      
Příjmy: 1 266 609,14 Kč,
výdaje: 1 381 617,52 Kč,
schodek: - 115 008,38 Kč, 100 000,00 Kč převod z fondů IKS KB, 15 008,38 Kč z finančních rezerv z r.2014.
 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěru za rok 2015 a převod hospodářského výsledku obce za rok 2015 na účet 432.                                                            
 
Výsledek hlasování jednotlivých členů ZO: Hana Váchalová pro, Petr Královec pro, Jan Královec pro, Josef Halada pro, Jana Becková pro, Eva Molinková pro, Radka Tremlová pro.                                                                           Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
4) Projednání dopisu pana Pavla Grubera
Pan P.Gruber se měl dle společné domluvy uskutečněné na VZ ZO do konce měsíce května vyjádřit ohledně zatrubnění kanalizační stoky – vodoteče na jeho pozemku. Se zatrubněním v roce 2012 sice souhlasil, v roce 2013 však vstup na svůj pozemek za účelem zatrubnění podmínil 10 požadavky, ze kterých 2 odmítlo ZO splnit. Tím z plánované akce sešlo. V letošním roce podal stížnost ohledně zapáchající kanalizace – vodoteče. Opět nedošlo na VZ ZO dne 22.3.2016  k dohodě. ZO projednalo a schválilo text dopisu, ke kterému se měl P.Gruber vyjádřit do konce května. Bylo projednáno za přítomnosti P.Grubera a on s tímto termínem souhlasil. Dne 21.5.2016 předal osobně P.Gruber starostce obce dopis. Viz příloha č.2.  Text dopisu byl na dnešním jednání ZO projednán. Bohužel se v textu nevyjádřil k tomu, zdali zatrubnění povolí.                                                                          
 
Vznesl další požadavky ohledně části kanalizace nacházející se na jeho pozemku a je již zatrubněna. Tato stavba,  byla prováděna v době, kdy on sám byl v ZO Pelechy ve funkci místostarosty, tj.roky 1998 - 2002. Dokumenty, které žádá předložit nelze dohledat. ZO předpokládá, že když v době, kdy se stavba na jeho pozemku prováděla vykonával funkci místostarosty a sám se se svým otcem na stavbě podíleli, tak mělo ZO všechny požadované dokumenty v pořádku a se stavbou jako vlastník souhlasil. 
 
Žádost pana P.Grubera neodpovídá zákonu č.106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen InfZ) a ZO Pelechy se jí nemuselo vůbec zabývat, přesto jsme se snažili P.Gruberovi vyhovět. Dále ZO upozorňuje, že příště bude požadovat úhradu za náklady spojené s vyřizováním žádosti.                                                                                                  
 
Dále P.Gruber podal stížnost ohledně zatrubnění na MěÚ Domažlice, odbor Životního prostředí, kam byla starostka Hana Váchalová, pozvána ke konzultaci.  Dne 4.6.2016 přišlo  z ŽP Sdělení k podnětu (viz.příloha č.3).                                                                      Jelikož nám P.Gruber do uvedeného termínu, na kterém jsme byli s jeho souhlasem domluveni, k zatrubnění nevyjádřil, ZO rozhodlo, dále se tímto zatrubněním kanalizace – vodoteče na jeho pozemku nezabývat.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
 
5) Různé:Náklady vynaložené na vyřizování žádostí dle InfZ, budou řádně vyúčtovány dle zákona a žádosti se vyhoví pouze v případě, že bude obsahovat všechny náležitosti dle zákona.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
 
USNESENÍ č. 5/2016 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 14.6.2016
 
1) Projednání smlouvy s obcí Tlumačov
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o pronájmu pozemku na shromažďování bioodpadu (viz příloha č.1). Smlouva byla schválena.                                                ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
 
2) Schválení účetní závěrky
ZO projednalo Účetní závěrku za rok 2015. Účetní závěrka byla řádně vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Pelechy.                                                       Příjmy: 1 266 609,14 Kč, výdaje: 1 381 617,52 Kč, schodek: - 115 008,38 Kč,       100 000,00 Kč převod z fondů IKS KB, 15 008,38 Kč z finančních rezerv z r.2014. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěru za rok 2015 a převod hospodářského výsledku obce za rok 2015 na účet 432.                                                                Výsledek hlasování jednotlivých členů ZO: Hana Váchalová pro, Petr Královec pro, Jan Královec pro, Josef Halada pro, Jana Becková pro, Eva Molinková pro, Radka Tremlová pro.                                                                                                              ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
 
3) Projednání dopisu pana Pavla Grubera
ZO projednalo a schválilo - jelikož se do uvedeného data pan P.Gruber, dle společné domluvy, k zatrubnění nevyjádřil, dále se tím nezabývat.  Toto mu bude sděleno doporučeným dopisem.                                                                                               ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
 
4) Pokud bude kdokoliv vyžadovat informace dle InfZ, bude mu vyměřen poplatek dle zákona a žádostí o informace se bude ZO zabývat pouze v případě, že bude obsahovat všechny náležitosti vyplývající ze zákona.                                       ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
 
 

Poslední novinky