Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 18. 10. 2016 od 19.00 hod.

Zahájení 18.10. 2016 v 19.00 hod. 
Schůze byla  řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce a internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem . 
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  3 hosté. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Augustina Haladová a Tomáš Beck. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
Program jednání: 
1. Kontrola usnesení 
2. Oprava dětského hřiště 
3. Odměny za brigádnické hodiny 
4. OZV noční klid 
5. Různé 
 
1) kontrola usnesení č. 5/2016 
Usnesení bylo beze zbytku splněno. 
 
2) Oprava Dětského hřiště 
Starostka obce seznámila ZO se stavem Dětského hřiště. Je třeba v příštím roce provést opravu hrazení, jeho zvětšení o plochu vahadlové houpačky a laviček, z důvodu snažšího sekání trávy. Do projednávání rozpočtu na příští rok promyslet dokoupení některého hracího prvku pro menší děti. Nechá se udělat finanční návrh od pana Jaromíra Krejčího, kolik by uvedené práce stály, aby se s touto částkou mohlo počítat v na příští rok.                                
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3) Odměny za brigádnické hodiny 
Během roku 2016 byla provedena starostkou a místostarostou evidence brigádnických hodin – práce pro obec, udržování obecních pozemků, opravy obecního majetku atd. s tím, že budou odpracované hodiny na konci roku zaplaceny. Starostka obce předložila návrh na 100,00 Kč hrubého na hodinu, dále navrhla odměnu pro neplacené zastupitele ve výši 1000,00 Kč za rok 2016. 
 Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.  
 
4) OZV noční klid 
Starostka obce připravila návrh OZV o nočním klidu a poslala ke kontrole na ODK krajského úřadu v Plzni. Bylo jí sděleno, že pokud obec doteď příslušnou vyhlášku neměla, nemusí jí dělat. Viz příloha č.1. V tomto případě se při nahlášení problému rušení nočního klidu na daném místě postupuje jako dosud. To v našem případě znamená, že se zavolá Policie ČR. ZO toto projednalo. Vzhledem k tomu, že v naší obci na rušení nočního klidu stížnosti nejsou ZO rozhodlo OZV o nočním klidu zatím nevydávat, v případě problémů, se vydá dle potřeby. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
5) Různé 
a) ZO bylo starostkou a místostarostou seznámeno s výsledkem místního šetření ze dne 19.9. 2016, které vyvolal pan Pavel Gruber svými stížnostmi na obecní kanalizaci na Životní prostředí. Zápis z jednání viz příloha č.2. 
Podle domluvy, která byla uskutečněna dne 19.9.2016 ústně na obecním úřadě za přítomnosti pana Pavla Grubera,  Miroslava Vondraše, Hany Váchalové a Petra Královce, má pan M.Vondraš připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí ve věci opravy stávající obecní kanalizace  na pozemku pana P.Grubera. Setkání výše uvedených s konzultací k uvedenému návrhu bude na přání p.Grubera uskutečněno v sobotu 28.10.2016. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
b) ZO se připraví na Návrh rozpočtu na rok 2017 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
c) vzhledem k tomu, že pan J.Bušek nesplnil svůj slib zabezpečit proti úrazu a vniknutí nebo prodat do konce června ( tento termín mu byl tolerován až do konce září ) svůj pozemek, který dal na místě šetření Stavebnímu úřadu v Domažlicích, ZO rozhodlo na toto upozornit Stavební úřad Podnětem k dalšímu jednání. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
d) ZO projednalo konzultaci s Dopravním inspektorátem v Domažlicích ohledně bezpečnosti silničního provozu v obci na hlavní silnici ve směru Pasečnice, Tlumačov. Vzhledem k tomu, že jsme v minulých létech neuspěli s žádostí o posunutí dopravní  značky označující obec, budeme žádat o konzultaci ohledně umístění dopravní značky snižující rychlost na místo před Královcovými a dopravního zrcadla do zátočiny u čekárny. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
 
USNESENÍ č. 6 /2016  
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 18.10. 2016 
 
1) Oprava Dětského hřiště 
ZO projednalo a schválilo dát do rozpočtu na příští rok opravu Dětského hřiště, případnou koupi některého herního prvku pro malé děti, dle fin.možností obce.                        
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
2) Odměny za brigádnické hodiny 
ZO projednalo a schválilo zaplatit za odpracovanou brigádnickou hodinu v roce 2016 dle evidence 100,00 Kč hrubého a odměnu pro neplacené zastupitele za práci v zastupitelstvu obce ve výši 1000,00 Kč za rok 2016. 
 Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
3) OZV noční klid 
ZO projednalo a schválilo OZV o nočním klidu zatím nedělat, v případě problémů se vydá dle potřeby. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
4) Různé 
ZO projednalo a schválilo - podle domluvy, která byla uskutečněna dne 19.9.2016 ústně na obecním úřadě za přítomnosti pana Pavla Grubera,  ing. Miroslava Vondraše, Hany Váchalové a Petra Královce, má pan ing. M.Vondraš připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí ve věci opravy stávající obecní kanalizace  na pozemku pana P.Grubera. Setkání výše uvedených s konzultací k uvedenému návrhu bude na přání p.Grubera uskutečněno v sobotu 28.10.2016. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
5) Příprava Návrhu rozpočtu na rok 2017   
ZO projednalo a schválilo  připravit se  na projednání Návrhu rozpočtu na rok 2017. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
6) Poslat podnět na Stavební úřad 
ZO projednalo a schválilo zaslání podnětu na Stavební úřad v Domažlicích. Pan J.Bušek měl do konce června zabezpečit svůj pozemek proti úrazu a vniknutí nebo prodat a dosud tak neučinil. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
7) Konzultace s Dopravním inspektorátem v Domažlicích 
ZO projednalo a schválilo domluvit se na konzultaci s Dopravním inspektorátem  
v Domažlicích ohledně bezpečnosti silničního provozu v obci na hlavní silnici ve směru Pasečnice, Tlumačov.  Ve věci umístění dopravní značky snižující rychlost na místo před Královcovými a dopravního zrcadla do zátočiny u čekárny. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel. 
 
 

Poslední novinky