Návrh rozpočtu obce Pelechy zpracován dne 29.11.2016 na VZ ZO.
Rozpočet vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy (www.pelechy.cz).
Vyvěšen: 30.11.2016
Sejmut: 15.12.2016

 

 

      Návrh 2017

PŘÍJMY

Rozp.§

Položka

 v Kč

Daň z příjmu FO ze ZČ   1111 150000,00
Daň z příjmu FO ze SVČ   1112 5000,00
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosu   1113 20000,00
Daň z příjmu PO   1121 160000,00
Daň z příjmu PO za obce   1122 5000,00
DPH   1211 300000,00
Poplatky za odpad   1340 40000,00
Poplatky ze psů   1341 1500,00
Poplatky z ubyt.kapacity   1345 3000,00
Odvod z loterií   1351 3000,00
Správní poplatky   1361 1000,00
Daň z nemovitosti   1511 50000,00
Neinv.transfer z SR na výkon SS   4112 54000,00
      792500,00
       
Bez ODPA 0000   792500,00
       
Komun.služ.a územní rozvoj 3639 2131 400,00
Sběr a zpracování druh.sur 2122 2111 4000,00
Využív.a znešk.KO 3725 2324 12000,00
obecné příj.a výd.z finanč.op. 6310 2141 100,00
ODPA celkem     16500,00
       
Příjmy celkem 2016     809000,00
       

VÝDAJE

 

 

 
       
Silnice – nákup materiálu 2212 5139 1000,00
            - nákup ostatních služeb 2212 5169 40000,00
Silnice  - celkem 2212   41000,00
Neinv.transf.krajům 2221 5323 1600,00
Provoz veřejné silniční dopravy 2221   1600,00
Opravy a udržování 2310 5171 1000,00
Pitná voda 2310   1000,00
Nákup ostatních služeb 2321 5169 5000,00
Poradenské a právní služby 2321 5166 10000,00
Opravy a udržování 2321 5171 100000,00
Odvádění a čištění odp.vod 2321   115000,00
Ost.neinv.transf.veř.rozp.úz.úrovně 3319 5329 1200,00
Ostatní záležitosti kultury 3319   1200,00
Nákup materiálu 3429 5139 3000,00
Nákup ostatních služeb 3429 5169 2500,00
Opravy a udržování (DH) 3429 5171 80000,00
Nákup majetku 3429 5139 6000,00
Ost.záj.činnost a rekreace 3429   91500,00
Odměny za užití duševního vlastnic. 3341 5041 1400,00
Rozhlas a televize 3341   1400,00
Ost.neinv.transf.nezisk.organizacím 3543 5229 1000,00
Pomoc zdrav.post.a chron.nem. 3543   1000,00
Elektrická energie 3631 5154 15000,00
Opravy a udržování 3631 5171 25000,00
Majetek nákup 3631 5139 20000,00
Veřejné osvětlení 3631   60000,00
Nákup materiálu 3639 5139 1500,00
Nájemné – bioskládka 3639 5164 1200,00
Nákup ostatních služeb 3639 5169 20000,00
Opravy a udržování 3639 5171 20000,00
Komunální služby a územní rozvoj 3639   42700,00
Nákup služeb 3721 5169 10000,00
Sběr a svoz NO 3721   10000,00
Nákup materiálu 3722 5139 1000,00
Nákup ostatních služeb 3722 5169 75000,00
Ost.neinv.transf.veř.rozp.úz.úrovně 3722 5329 78,00
Sběr a svoz KO 3722   76078,00
Nákup ostatních služeb VO 3725 5169 20000,00
Využív.a znešk.KO  3725   20000,00
Nákup materiálu 3745 5139 1000,00
Pohonné hmoty a maziva 3745 5156 1000,00
Nákup ostatních služeb 3745 5169 5000,00
Opravy a udržování 3745 5171 1000,00
Ostatní osobní výdaje (DPP) 3745 5021 10000,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745   18000,00
Nákup materiálu 5512 5139 2000,00
Pohonné hmoty a maziva 5512 5156 3000,00
Služby telek.a radiok. 5512 5162 500,00
Opravy a udržování 5512 5171 5000,00
PO dobrovolná část 5512   10500,00
Odměny členů zastup.obcí 6112 5023 60000,00
Povinné pojištění na veř.zdrav.poj. 6112 5032 5400,00
Cestovné 6112 5173 200,00
Zastupitelstvo obce-odměny 6112   65600,00
Finanční vypořádání – volby 6115   7300,00
Ost.osob.výdaje 6171 5021 60000,00
Knihy, uč.pom., tisk 6171 5136 1000,00
DHDM 6171 5137 3000,00
Nákup materiálu 6171 5139 20000,00
Elektrická energie 6171 5154 10000,00
Poštovné 6171 5161 700,00
Služby telek.a radiok. 6171 5162 8000,00
Konzultační poradenské a práv.sl. 6171 5166 35000,00
Zpracování dat 6171 5168 10000,00
Nákup ostatních služeb 6171 5169 10000,00
Opravy a udržování 6171 5171 61022,00
Pohoštění 6171 5175 3000,00
Činnost místní správy 6171   221722,00
Služby peněžních ústavů 6310 5163 4500,00
obecné příj.a výd.z finanč.op. 6310   4500,00
Služby peněžních ústavů 6320 5163 13900,00
Pojištění majetku 6320   13900,00
Platby daní a popl.stát.rozpočtu 6399 5362 5000,00
Ostatní finanční operace 6399   5000,00
Celkem výdaje 2016     809000,00
Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu obce.
Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2017 byl dne 29.11.2016 projednán Finančním výborem a Zastupitelstvem obce.

Vyvěšeno na úřední desce dne 1.12.2016
Uveřejněno na elektronické úřední desce dne 1.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne 15.12.2016
Silnice  - celkem 2212   41000,00
Provoz veřejné silniční dopravy 2221   1600,00
Pitná voda 2310   1000,00
Odvádění a čištění odp.vod 2321   115000,00
Ostatní záležitosti kultury 3319   1200,00
Ost.záj.činnost a rekreace 3429   91500,00
Rozhlas a televize 3341   1400,00
Pomoc zdrav.post.a chron.nem. 3543   1000,00
Veřejné osvětlení 3631   60000,00
Komunální služby a územní rozvoj 3639   42700,00
Sběr a svoz NO 3721   10000,00
Sběr a svoz KO 3722   76078,00
Využív.a znešk.KO  3725   20000,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745   18000,00
PO dobrovolná část 5512   10500,00
Zastupitelstvo obce-odměny 6112   65600,00
Finanční vypořádání – volby 6115   7300,00
Činnost místní správy 6171   221722,00
obecné příj.a výd.z finanč.op. 6310   4500,00
Pojištění majetku 6320   13900,00
Ostatní finanční operace 6399   5000,00
      809000,00

 

Poslední novinky