Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 22. 11. 2016 od 19.00 hod.

Zahájení 22.11. 2016 v 19.00 hod. 
Schůze byla řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce a internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem. 
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO, 2 hosté. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Eva Molinková a pan Jan Královec. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
Program jednání: 
  1)  Kontrola usnesení 
  2) Příprava Návrhu rozpočtu na rok 2017 
  3) Nový rozpočtový výhled
  4) Různé 
 
1) kontrola usnesení č. 6/2016 
a) schůzka s panem Pavlem Gruberem, o které informovala starostka obce ZO, se 28.10.2016 neuskutečnila, poněvadž pan Gruber zapoměl. Konala se o týden později, 5.11.2016. K domluvě nedošlo, pan P. Gruber se rozmyslel a místo Smlouvy o smlouvě budoucí, na opravu kanalizace na jeho pozemku, kterou přinesl pan Miroslav Vondraš připravenou, viz příloha č.1, chce Smlouvu na Věcné břemeno kanalizace. Pan M.Vondraš tedy připraví smlouvu novou a to na věcné břemeno. Pak se bude v jednání pokračovat.  Smlouvy na věcná břemena se připraví i pro ostatní vlasníky pozemků, přes které vede kanalizace obce.
b) ve věci umístění dopravní značky snižující rychlost na místo před Královcovými a dopravního zrcadla do zátočiny u čekárny: Odbor dopravy sdělil starostce, že nepovolí výše uvedené úpravy bez souhlasu DI Policie ČR a DI Policie ČR nepovolí výše uvedené úpravy, dokud obec nevybuduje alespoň z jedné strany vozovky chodník.                                                                                                                      Ostatní části Usnesení vyřízeny kladně.  
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
2) Příprava Návrhu rozpočtu na rok 2017 
ZO projednalo Návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu viz příloha č.2.             
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3) Nový rozpočtový výhled
Starostka obce Pelechy seznámila ZO, že je třeba připravit nový Rozpočtový výhled na léta 2018 – 2021.  Konkrétní částky se odsouhlasí na příštím VZ ZO.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
4) Různé 
ZO projednalo cenový návrh pana Jaromíra Krejčího na opravu a rozšíření dětského hřiště a úpravy plochy pod kontejner, viz příloha č.2. ZO s  uvedenou cenou souhlasí a zapracovalo ji do Návrhu rozpočtu na rok 2017.                                                        ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
USNESENÍ č. 7 /2016  
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 22.11. 2016 
1) kontrola usnesení č. 6/2016 
ZO projednalo a schválilo, pan ing. M.Vondraš připraví novou smlouvu s panem Gruberem a to na věcné břemeno. Zároveň připraví smlouvy i pro vlastníky ostatních pozemků, přes které vede kanalizace obce. Pak se bude v jednání pokračovat. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
2) Příprava Návrhu rozpočtu na rok 2017 
ZO projednalo Návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu viz příloha č.1. Návrh rozpočtu bude vyvěšen minim.po dobu 15 dní, pak se ZO sejde, aby projednalo případné připomínky a schválilo.         
 
3) Nový rozpočtový výhled
ZO projednalo a schválilo připravit nový Rozpočtový výhled na léta 2018 - 2022 Konkrétní částky se odsouhlasí na příštím VZ ZO.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
 
4) Cenový návrh pana Jaromíra Krejčího
ZO projednalo a schválilo cenový návrh na opravu a rozšíření dětského hřiště a úpravy plochy pod kontejner, viz příloha č.2. S uvedenou cenou souhlasí a zapracovalo ji do Návrhu rozpočtu na rok 2017.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
 

Poslední novinky