Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 20. 12. 2016 od 19.00 hod.

Zahájení 20.12. 2016 v 19.00 hod. 
Schůze byla  řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce a internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem . 
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  2 hosté. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Augustina Haladová  a paní Radka Tremlová. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
Program jednání: 
  1) Kontrola usnesení 
  2) Rozpočet na rok 2017 
  3) Nový rozpočtový výhled 2018 - 2021
  4) Pořízení nového Územního plánu ano – ne
  5) Různé
 
Program jednání bude rozšířen o stanovení datumu, složení a ostatních náležitostí týkajících se provedení Inventury za rok 2016. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
1) kontrola usnesení č. 7/2016 
Usnesení splněno beze zbytku.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
2) Rozpočet na rok 2017 
ZO projednalo Rozpočet na rok 2017.  Rozpočet (příloha č.1)  byl schválen dle zpracovaného Návrhu rozpočtu beze změn. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Příjmy celkem 809 000,00 Kč, výdaje celkem 809 000,00 Kč. Závaznými ukazateli jsou stanoveny paragrafy.
Bude vyvěšen po dobu 15 dnů na internetových stránkách obce a na Úřední desce. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3) Nový rozpočtový výhled
ZO projednalo a schválilo  Rozpočtový výhled na léta 2018 – 2021 (viz příloha č.2). Bude vyvěšen po dobu 15 dnů na internetových stránkách obce a na Úřední desce. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
4) Pořízení nového Územního plánu ano – ne
Starostka obce informovala ZO o výsledku jednání na odboru ÚP Staveb.úřadu v Domažlicích. Je třeba se rozhodnout, zda pořídit nový Územní plán nebo nechat vymezit Zastavěné území. Starý ÚP má platnost do konce roku 2020. Poněvadž zhotovení nového ÚP bude trvat 2 – 3 roky je potřeba se v nejbližší době rozhodnout. Nový ÚP bude znamenat pro obec výdaje, část lze hradit z dotací (50 – 80%), oproti vytýčení zastavěného území má však své výhody. ZO se do příštího zasedání rozmyslí a na příštím zasedání se přijme závazné rozhodnutí.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
5) Inventura 2016
- určení data provedení fyzické inventury a zvolení členů ÚIK a IK
ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 10.1.2017.
ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta.
Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Eva Molinková, Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová.
Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
- schválení Plánu inventur za rok 2016, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2016
Starostka obce seznámila ZO s výše uvedenými materiály. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
6) Různé
Starostka obce seznámila ZO s možností odprodeje obecní sněhové radlice panu Richardu Kaiserovi, který pro obec zajišťuje zimní údržbu obce. Vzhledem k tomu, že bude provádět zimní údržbu i obci Tlumačov, bylo by složité vyčíslení částky, kterou by jsme účtovali obci Tlumačov za opotřebení sněhové radlice. Došlo tedy k vzájemné dohodě obce a pana R.Kaisera, že nejlépe by bylo mu radlici odprodat. ZO navrhlo částku 2 000,00 Kč. Pokud bude R.Kaiser souhlasit s uvedenou částkou, připraví se kupní smlouva a radlice se mu prodá.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
USNESENÍ č. 8 /2016  
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 20.12. 2016 
 
1) Rozpočet na rok 2017 
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2017. Příjmy celkem 809 000,00 Kč, výdaje celkem 809 000,00 Kč. Závaznými ukazateli jsou stanoveny paragrafy. Viz příloha č.1.
Bude vyvěšen po dobu 15 dnů na internetových stránkách obce a na Úřední desce. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
2) Nový rozpočtový výhled
ZO projednalo a schválilo  Rozpočtový výhled na léta 2018 – 2021 (viz příloha č.2). Bude vyvěšen po dobu 15 dnů na internetových stránkách obce a na Úřední desce. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.      
 
3) Pořízení nového Územního plánu ano – ne
ZO se do příštího zasedání rozmyslí zda pořídí nový ÚP nebo nechá vymezit zastavěné území a na příštím zasedání se přijme závazné rozhodnutí.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
4) Inventura 2016 termín provedení fyzické inventury
ZO projednalo a schválilo datum pro provedení fyzické inventury na 10.1.2017.
ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta.
Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Eva Molinková, Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
5) Proškolení ÚIK a IK  ihned po ukončení dnešního VZ ZO.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
6) Schválení Plánu inventur za rok 2016, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2016
ZO projednalo výše uvedené materiály a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
7) Různé – prodej sněhové radlice
ZO projednalo a schválilo prodej sněhové radlice panu Richardu Kaiserovi za částku 2 000,00 Kč. Pokud bude R.Kaiser souhlasit s uvedenou částkou, připraví se kupní smlouva a radlice se mu prodá.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
 

Poslední novinky