Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 14. 3. 2017 od 19.00 hod.

Zahájení 14.3.2017 v 19.00 hod.
Schůze byla  řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce a internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  2 hosté. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni slečna Lucie Becková a Tomáš Beck.
 ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání
1) Kontrola usnesení
2) Územní plán obce
3) Schválení Kupní smlouvy sněhové radlice
4) Různé
Program jednání bude rozšířen o projednání koupě ocelové kolny pro potřebu JSDHO obce, jako sklad nářadí a materiálu.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č. 8/2016
Usnesení 8/2016 ze dne 20.12.2016  bylo beze zbytku splněno.                           
 
2) Územní plán obce
ZO projednalo pořízení nového Územního plánu. Rozhodlo nový územní plán pořídit a pověřilo zastupitelku paní Hanu Váchalovou, jako určenou zastupitelku ve smyslu §47 odst.1) stavebního zákona, ke spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ Domažlice, ve věci pořízení nového územního plánu.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Schválení Kupní smlouvy sněhové radlice
ZO projednalo Kupní smlouvu na Sněhovou radlici (viz.příloha č.1). Její prodej panu Richardu Kaiserovi, který provádí obci zimní údržbu, byl odsouhlasen na minulém zasedání. Text Kupní smlouvy byl schválen.                                                                                                                
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Koupě ocelové kolny
Místostarosta, pan Petr Královec přednesl možnost koupě ocelové skladovací kolny, pro potřeby JSDHO. Kolnu je možno odkoupit s menší vadou za zvýhodněnou cenu, od firmy Kovobel. Protože již dříve ZO o koupi kolny – skladu uvažovalo, koupi s možností slevy schválilo.                                                                                                                                     ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Různé
4.1) Pan Antonín Rendl doručil Žádost o pokácení břízy, která je blízko hranice s jeho pozemkem (viz příloha č.2). ZO žádost projednalo a schválilo. Pokud bude možnost, tak učinit ještě do konce března letošního roku.                                                                                        ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
4.2) Paní Radka Tremlová podala ZO návrh na koupi elektrické řetězové pily do obecního majetku. Při brigádách se potřebuje pila na řezání dřeva a pokud právě nemá čas nikdo s vlastní motorovou pilou, nedá se sklízet dříví. Elektrická řetězová pila vyjde o polovinu levněji, než motorová, je lehčí a pro ženy je s ní snazší manipulace. ZO návrh projednalo a pověřilo pana Jana Královce nákupem této pily v ceně do 4.500,00 Kč.                                                                                                   ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
4.3) Starostka a místostarosta obce informovali ZO o schůzkách s panem Pavlem Gruberem. Jedna proběhla 31.1.2017 na obecním úřadě, viz příloha č.3. Další na žádost P.Grubera u něj na pozemku dne 11.3.2017. Na žádné ze schůzek nedošlo k dohodě . ZO počká na další vyjádření P.Grubera. ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
USNESENÍ č. 1 /2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 14.3.2017
1)  Územní plán obce
Zastupitelstvo obce Pelechy rozhodlo pořídit nový územní plán Pelechy.
Zastupitelstvo obce Pelechy pověřuje zastupitele paní Hanu Váchalovou, jako 
určeného zastupitele ve smyslu § 47 odst.1) stavebního zákona, ke spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ Domažlice, ve věci pořízení 
nového územního plánu".
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                                         
 
2) Schválení Kupní smlouvy sněhové radlice
ZO projednalo a schválilo Kupní smlouvu na Sněhovou radlici (viz.příloha č.1).                  
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Koupě ocelové kolny
ZO projednalo a schválilo – koupit ocelovou skladovací kolnu pro potřeby JSDHO.                                                                                          
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Pokácení břízy
ZO projednalo a schválilo pokácení břízy, žádost viz příloha č.2.                                                                      
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) koupě elektrické řetězové pily
ZO projednalo a schválilo návrh paní Radky Tremlové – zakoupení elektrické pily pro potřeby obce.  
ZO pověřilo pana Jana Královce nákupem této pily v ceně do 4.500,00 Kč.                                                                                                  
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
                                                                                                                                      
6) Starostka a místostarosta obce informovali ZO o schůzkách s panem Pavlem Gruberem
Jedna proběhla 31.1.2017 na obecním úřadě, viz příloha č.3. Další na jeho pozemku dne 11.3.2017. Na žádné ze schůzek nedošlo k dohodě .
ZO počká na další vyjádření P.Grubera. ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 

Poslední novinky