Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 16. 5. 2017 od 19.00 hod.

Zahájení 16.5.2017 v 19.00 hod.
Schůze byla  řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce a internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem .
Účast dle prezenční listiny: 6 členů ZO,  2 hosté. 1 člen ZO omluven. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a paní Radka Tremlová.
 ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Schválení přijetí účelové dotace z PSOV PK na rok 2017
3) Seznámení s úpravou rozpočtu 2017
4) Projednání Zprávy o výsledku kontroly hospodaření ÚSC a Závěrečného účtu obce za rok 2016
5) Projednání požadavků pana Pavla Grubera
6) Různé
 
ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 1) kontrola usnesení č. 1/2017
Usnesení 1/2017 ze dne 14.3.2017  bylo beze zbytku splněno.                           
2) Schválení přijetí účelové dotace z PSOV PK
Starostka obce seznámila ZO se zprávou KÚ PK Odbor regionálního rozvoje o poskytnutí dotace na výstavbu nového chodníku v obci (viz příloha č.1). Celková předpokládaná částka na výstavbu chodníku je 270.000,00 Kč, požadovaná částka byla 189.000,00 Kč a částka schválená KÚ PK činí 150.000,00 Kč. ZO projednalo a schválilo přijetí dotace ve výši 150.000,00 Kč.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Seznámení s úpravou rozpočtu 2017
Starostka obce seznámila ZO s úpravou rozpočtu 2017 ( viz příloha č.2).                               
ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Projednání Zprávy o výsledku kontroly hospodaření ÚSC a Závěrečného účtu obce za rok 2016
ZO projednalo Zprávy o výsledku kontroly hospodaření ÚSC a Závěrečného účtu obce za rok 2016. Uvedené zprávy budou vyvěšěny na úřední desce a elektronické úřední desce a po uplynutí doby vyvěšení budou postoupeny k odsouhlasení na VZ ZO.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Projednání požadavků pana Pavla Grubera
Dne 29.4.2017 pan Pavel Gruber doručil osobně starostce svoje nové požadavky ohledně obecní kanalizace na jeho pozemku  ( viz příloha č.3). Na dnešním jednání měli být s ním probrány a domluven další postup.  Pan Pavel Gruber se telefonicky omluvil, že je nemocen.  ZO se s požadavky seznámilo a rozhodlo, bez přítomnosti pana Pavla Grubera o nich nejednat. Tento bod jednání bude tedy přesunut do dalšího VZ ZO a pan Pavel Gruber pozván.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                                              
 
5) Různé
ZO upozornilo na to, že pan Josef Bušek nesplnil podmínky MěÚ Stavebního odboru, ohledně zabezpečení jeho pozemku, kde se nachází rodinný dům v havarijním stavu. ZO projednalo a schválilo zaslat na MěÚ Stavební odbor upozornění, že pan Josef Bušek do dnešní doby nesplnil podmínky k zabezpečení jeho pozemku, které nařídil stavební odbor.                         ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 22.5. 2017
 
 
USNESENÍ č. 2 /2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 14.3.2017
1)  Schválení přijetí účelové dotace z PSOV PK
ZO projednalo a schválilo přijetí účelové dotace na výstavbu chodníku ve výši 150.000,00 Kč
ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
2)  Projednání Zprávy o výsledku kontroly hospodaření ÚSC a Závěrečného účtu obce za rok 2016
ZO projednalo a schválilo vyvěsit uvedené zprávy na úřední desce a elektronické úřední   desce.                                                                                                                ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Projednání požadavků pana Pavla Grubera
ZO projednalo a schválilo projednat požadavky pana Pavla Grubera za jeho přítomnosti.                                                                                   
ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Různé
ZO projednalo a schválilo zaslat na MěÚ Stavební odbor upozornění, že pan Josef Bušek do dnešní doby nesplnil podmínky k zabezpečení jeho pozemku, které nařídil stavební odbor.   ZO projednalo a schválilo 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 22.5.2017
 
 

Poslední novinky