Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 14. 11. 2017 od 19.00 hod.

Zahájení14.11.2017 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým (úřední deska a elektronická  úřední deska obce).
Účast dle prezenční listiny: 6 členů ZO,  7 hostů, 1 člen ZO omluven z důvodu  nemoci. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Augustina Haladová a pan Jan Královec.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Schválení připojení se k pozemkovým úpravám, beseda  s panem ing. Janem Kaiserem
 z Pozemkového úřadu
3) Schválení návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Pelechy č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
4) Různé a diskuze
 
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č. 4/2017
Usnesení 4/2017 bylo beze zbytku splněno. 
                          
2) Schválení připojení se k pozemkovým úpravám
Pan ing.Jan Kaiser nám podrobně vysvětlil téma pozemkových úprav a zodpověděl dotazy přízomných. ZO se na základě této debaty rozhodlo k pozemkovým úpravám připojit.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Schválení návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Pelechy č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Starostka obce seznámila přítomné s textem OZV a s vyjádřením a jejím právním rozborem Oddělení dozoru a kontroly (ODK) Ministerstva vnitra. ODK nenašlo v textu OZV žádné rozpory se zákonem. Návrh textu vyhlášky bude vyvěšen po dobu 15 dní.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 20.11.2017
 
USNESENÍ č. 5 /2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 14.11.2017
 
1)  Schválení připojení se k pozemkovým úpravám
ZO projednalo a rozhodlo připojit se k Pozemkovým úpravám.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Schválení návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Pelechy č. 1/2017
ZO projednalo a rozhodlo OZV zatím po dobu 15 dní vyvěsit jako návrh a na dalším zasedání definitivně schválit.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 20.11.2017
 
 
 
 
 

Poslední novinky