Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 21. 12. 2017 od 19.00 hod.

Zahájení 21.12.2017 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  1 host.   Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a Radka Tremlová.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2018
3) Příprava inventury
4) Různé
 
Program jednání bude rozšířen o body
5) Schválení měsíčních odměn  starosty a místostarosty
6) Změna rozpočtu 2017, nákup židlí a ozvučení do sálu
 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č. 6/2017
Usnesení 6/2017 bylo beze zbytku splněno.
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2018                                                                                                                                                    
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl vyvěšen a sejmut na úřední desce a elektronické úřednídesce obce dle zákona. V době vyvěšení nebyla podána žádná námitka nebo požadavek na změnu Návrhu rozpočtu.
ZO projednalo a schválilo Rozpočet na rok 2018 ( viz příloha č.1). Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce. Na elektronické úřední desce po celý rok 2018.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Příprava inventury 2017
- určení data provedení fyzické inventury a zvolení členů ÚIK a IK ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 16.1.2018. ZO navrhlo za členy ÚIK:
Jana Becková – předsedkyně FV,                                                                           
Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta.                                                     
Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Eva Molinková, Radka Tremlová. 
Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová.                      
Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO.                        
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .                                                             
- schválení Plánu inventur za rok 2017, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2017                 
Starostka obce seznámila ZO s výše uvedenými materiály.                                                      
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Schválení měsíčních odměn  starosty a místostarosty
Od 1.1.2018 nabývá platnosti nařízení vlády č.318/2017 Sb.ze dne 11.9.2017.
Nařízení vlády určuje maximální a minimální výši měsíčních odměn starosty a místostarosty ( viz tabulka příloha č.2). Neuvolněnému starostovi obce vzniká ode dne zvolení do funkce automaticky nárok na odměnu za měsíc alespoň v zákonem stanovené minimální výši. Obce do 300 obyvatel je minimální výše stanovena zákonem 0,3 z platu uvolněného starosty a to činí 10.950,00 Kč (maximální částka stanovená zákonem činí 21.899,00 Kč).
Neuvolněnému místostarostovi, v obcích do 300 obyvatel, náleží ze zákona maximální částka 19.709,00 Kč, minimální není stanovena.
Zastupitelstvo obce Pelechy stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:           
- starosta: 11 000,00  Kč, hrubého                                           
- místostarosta:  5000,00  Kč, hrubého                                                                              
Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2018. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.             
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
5) Změna rozpočtu 2017, nákup židlí a ozvučení do sálu ZO Pelechy projednalo a schválilo úpravu rozpočtu na rok 2017 a to nákup nových židlí, ve výši 12.000,00 Kč  a  nákup ozvučení sálu – reproduktory, zesilovač, mikrofon ve výši 5.287,00 Kč. ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
6) Různé
Starostka obce Pelechy informovala ZO o plánu zažádat o dotaci na nový chodník a nový bezdrátový veřejný rozhlas v obci Pelechy. Obojí se bude žádat z PSOV PK.                                  
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
USNESENÍ č. 7 /2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 21.12.2017
 
1) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2018
ZO projednalo a schválilo Rozpočet na rok 2018, jako vyrovnaný ( viz příloha č.1 ) .
Projednáno a schváleno 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Příprava inventury 2017
ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 16.1.2018.
ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta.
Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Eva Molinková, Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová.
Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
3) Schválení Plánu inventur za rok 2017, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2017
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
4) Schválení měsíčních odměn starosty a místostarosty
ZO projednalo a schválilo výši měsíčních odměn pro starostu (a místostarostu) v zákonem určené minimální výši 
- starosta: 11 000,00  Kč, hrubého                                                                                                 
- místostarosta:  5000,00  Kč, hrubého            
Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2018. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.             
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Změna rozpočtu 2017- nákup židlí a ozvučení do sálu                                                       
ZO Pelechy projednalo a schválilo úpravu rozpočtu na rok 2017 
- nákup nových židlí, ve výši 12.000,00 Kč, 
- nákup ozvučení sálu ve výši 5.287,00 Kč.                                                       
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Žádosti o dotaci v roce 2018
ZO projednalo a schválilo zažádat o dotaci na nový chodník a nový bezdrátový veřejný rozhlas v obci Pelechy. Obojí se bude žádat z PSOV PK.                                                                       
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 28.12.2017
 

Poslední novinky