Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 7. 3. 2018 od 19.00 hod.

Zahájení 7.3.2018 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  1 host. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni pan Josef Halada a pan Jan Královec.
 ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Projednání a schválení Smlouvy o dílo na akci „ Instalace nového bezdrátového rozhlasu v obci Pelechy“
3) Projednání a schválení likvidace  poškozeného majetku
4) Dotace JSDHO – o co se bude Plzeňský kraj žádat
5) Různé a diskuze
 
Jelikož do termínu schůze, přišla ještě Žádost o finanční podporu Římskokatolické farnosti v Mrákově na opravu střechy kostela a Žádost o uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí energetické společnosti OMEXON, starostka obce navrhla rozšířit Program jednání o bod
- projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí se společností OMEXON
- projednání a schválení finančního příspěvku na opravu střechy kostela v Mrákově
 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č. 7/2017
Usnesení 7/2017 bylo beze zbytku splněno.                                                                            
2) Projednání a schválení Smlouvy o dílo na akci „ Instalace nového bezdrátového rozhlasu v obci Pelechy“
Na tuto akci se žádalo o dotaci z PSOV plzeňského kraje. Smlouva o dílo s firmou SOVT -RADIO na akci „ Instalace nového bezdrátového rozhlasu v obci Pelechy“( viz příloha č.1 ) byla projednána a schválena.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Projednání a schválení likvidace  poškozeného majetku
Inventární komise při fyzické inventuře konané dne 16.1.2018, zjistila poškozený a nefunkční majetek obce, který určila k likvidaci. Soupis poškozeného a nefukčního majetku ( viz příloha č.2 ) určeného k likvidaci byl ZO projednán a jeho vynětí z majetku obce ZO schválilo.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Dotace JSDHO – o co se bude Plzeňský kraj žádat
ZO projednalo a schválilo  zažádat do 31.3.2018 o dotaci na doplnění majetku JSDHO.
Bude se žádat o dotaci na: přilby, pracovní oděvy PS 2 , hadice B a C, klíče na hadice a savice.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
5)  Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí se společností OMEXON
Obec Pelechy, vlastník pozemku č.1586 v k.ú. Pelechy – Smlouva o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu ( viz příloha č.3 Žádost o uzavření smlouvy … )
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Projednání a schválení finančního příspěvku na opravu střechy kostela v Mrákově
Starostka obce seznámila ZO se Žádostí P. Przemyslawa Ciupaka, administrátora ŘKF Mrákov. Žádost se týká finanční podpory na opravu střechy kostela ŘKF v Mrákově (viz příloha č.4 ). ZO projednalo a schválilo podporu 5 000,00 Kč.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
7) Různé a diskuze
Riziko navýšení nákladů na odpadové hospodářství
Také na ZO Pelechy se obrátila s žádostí o podpis petice Česká asociace odpadového hospodářství ( viz příloha č.5 ). Jedná se o petici proti připravovanému poslaneckému pozměňovacímu návrhu zákona o odpadech. Připravované 4 násobné zdražení nákladů na odpadové hospodářství, by citelně postihlo každého občana.
ZO Pelechy projednalo a schválilo vyjádřit Usnesením nesouhlas s připravovaným zdražením.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Souhlas s výstavbou RD - pan Pavel Braun plánuje v naší obci výstavbu RD na svém pozemku p.č.1548/4 v k.ú.Pelechy.
Telefonicky požádal o souhlas ZO s výstavbou RD – souhlas  ( viz příloha č.6 ).
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Nákup majetku 
ZO projednalo a schválilo dle rozpočtu na rok 2018 nákup  Dvoukřídlé vitríny, stolu, lavičky a stojanu na kola před budovu Obecního úřadu ( viz příloha č.7 ) .
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
USNESENÍ č. 1/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 7.3.2018 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení Smlouvy o dílo na akci „ Instalace nového bezdrátového rozhlasu v obci Pelechy“
ZO Pelechy projednalo a schválilo Smlouva o dílo s firmou SOVT -RADIO na akci „ Instalace nového bezdrátového rozhlasu v obci Pelechy“( viz příloha č.1 ). 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Projednání a schválení likvidace  poškozeného majetku
ZO Pelechy projednalo a schválilo soupis majetku, který byl pro poškození určený IK k likvidaci ( viz příloha č.2 ) a souhlasí s jeho vynětím z Inventárních seznamů obce.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Dotace JSDHO – o co se bude Plzeňský kraj žádat
ZO projednalo a schválilo  zažádat do 31.3.2018 o dotaci na doplnění majetku JSDHO.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5)  Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí se společností OMEXON
ZO projednalo a schválilo Smlouva o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu ( viz příloha č.3 Žádost o uzavření smlouvy … )
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Projednání a schválení finančního příspěvku na opravu střechy kostela v Mrákově
ZO projednalo a schválilo finanční podporu 5 000,00 Kč na opravu střechy kostela ŘKF v Mrákově (viz příloha č.4 ). 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
7) Riziko navýšení nákladů na odpadové hospodářství
ZO projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. ZO nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech. ZO zastává názor, že nové nastavení odp.legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a úzké spolupráce s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odp.hosp. ZO vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují riziku potřeby navýšení nákladů na odp.hospodářství.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
8)  Výstavba RD pana Pavla Brauna na jeho pozemku p.č.1548/4 v k.ú.Pelechy
ZO projednalo a schválilo stavbu RD na pozemku pana Pavla Brauna.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
9) Nákup majetku 
ZO projednalo a schválilo  nákup  majetku ( viz příloha č.7 ) .
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 

Poslední novinky