Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 13. 3. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zahájení 13. 3. 2018 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  6 hostů. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Radka Tremlová a paní Jana Becková.
 ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Seznámení majitelů pozemků pod veřejnou kanalizací se Znaleckým posudkem věcných břemen veřejné kanalizace
3) Různé a diskuze
 
1) kontrola usnesení č.1/2018
Usnesení 1/2018 bylo beze zbytku splněno.   
  
2) Seznámení majitelů pozemků pod veřejnou kanalizací se Znaleckým posudkem věcných břemen veřejné kanalizace
Obec Pelechy nechala zpracovat Znalecký posudek ocenění věcných břemen pod veřejnou kanalizací. Veřejná kanalizace obce se nachází na pozemcích soukromých osob a ZO rozhodlo tato věcná břemena nechat ocenit Znaleckým posudkem, s ním majitele pozemků seznámit, poté nechat zpracovat Smlouvy na věcná břemena a tato následně vyplatit. Majitelé byli pozváni doporučenými dopisy nebo dopisy jim byly osobně předány proti podpisu starostkou obce.   
                                                                                                           Dnešního jednání se zúčastnili 3 majitelé osobně. 1 v zastoupení. 1 si prohlédl Znalecký posudek na požádání mimo toto jednání a souhlasil s ním. 1 telefonicky sdělil, že se jednání z důvodu pracovní směny nemůže zúčastnit a se Znaleckým posudkem souhlasí. 1 se nezúčastnil,  ani nedal vědět, tudíž se dle textu dopisu, který osobně převzal,  předpokládá, že vůči Znaleckému posudku nemá námitky a souhlasí s ním. Všichni majitelé, kromě  Pavla Grubera, se Znaleckým posudkem souhlasí. Pavel Gruber si vyžádal lhůtu do 13.4.2018 na rozmyšlenou a na poradu s právníkem.                                    
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
USNESENÍ č. 2/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 13. 3. 2018 od 19.00 hod
 
1) Seznámení majitelů pozemků pod veřejnou kanalizací se Znaleckým posudkem věcných břemen veřejné kanalizace
ZO Pelechy projednalo s přítomnými majiteli soukromých pozemků pod veřejnou kanalizací Znalecký posudek na věcná břemena veřejné kanalizace. Všichni, kromě 1 ( Pavel Gruber ), souhlasí. ZO projednalo a schválilo nechat Pavlu Gruberovi lhůtu do 13.4. 2018 na rozmyšlenou a poradu s právníkem. 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 22.3.2018
 

Poslední novinky