Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 17. 4. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zahájení 17.4.2018 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce) .
Účast dle prezenční listiny: 6 členů ZO,  1 host. 1 člen ZO omluven z důvodu pracovní směny. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Eva Molinková a pan Jan Královec.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Projednání a schválení Zadání ÚP obce Pelechy
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Pelechy za rok 2017
4) Projednání a schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017
5) Věcná břemena Veřejné kanalizace
6) Různé
 
1) kontrola usnesení č. 2/2018
Usnesení 2/2018 bylo beze zbytku splněno.    
                                                                        
2) Projednání a schválení  Zadání ÚP obce Pelechy
ZO projednalo Zadání územního plánu obce Pelechy ( viz příloha č.1 ).                                 
ZO projednalo a schválilo  Zadání ÚP 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Pelechy za rok 2017
ZO projednalo ZÚ obce za rok 2017.
ZO projednalo a schválilo  6  hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Projednání a schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017
ZO projednalo  Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2017. Závěr zprávy – nebylo shledáno žádné opomenutí nebo pochybení v hospodaření obce.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5)  Věcná břemena Veřejné kanalizace
Starostka obce seznámila ZO s dopisem od právníka pana P.Grubera  ( příloha č.2).
ZO projednalo a schválilo  nechat udělat u firmy Agroreal  rozdělení podkladů pro Věcná břemena na vodoteč, nezatrubněnou obecní kanalizaci a zatrubněnou obecní kanalizaci.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Různé a diskuze
Starostka obce seznámila ZO , že Zastupitelstvo PK schválilo dne 9.4.2018, Usnesením č.608/18 poskytnutí dotace z dotačního titulu PSOV – PK Projekty obcí ve výši 107 000,00 Kč na akci „ Instalace nového bezdrátového rozhlasu v obci Pelechy „ . ZO Pelechy toto projednalo a schválilo přijetí výše uvedené dotace.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 24.4.2018
 
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy 
konaného dne 17.4.2018 od 19.00 hod
 
USNESENÍ č. 3/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 17.4.2018 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení  Zadání ÚP obce Pelechy
ZO projednalo a schválilo Zadání územního plánu obce Pelechy ( viz příloha č.1 )                               
6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Pelechy za rok 2017
ZO projednalo  a schválilo 6  hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel  ZÚ obce za rok 2017.
 
4) Projednání a schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017
ZO projednalo  a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2017. 
 
5)  Věcná břemena Veřejné kanalizace
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, nechat udělat u pana P.Grubera firmou Agroreal  rozdělení podkladů pro Věcná břemena na: vodoteč, nezatrubněnou obecní kanalizaci a zatrubněnou obecní kanalizaci.
 
6)  Poskytnutí dotace z dotačního titulu PSOV – PK Projekty obcí 
ZO Pelechy toto projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. přijetí  dotace na akci:  Instalace nového bezdrátového rozhlasu v obci Pelechy, ve výši 107 000,00 Kč.
  
V Pelechách dne 24.4.2018

Poslední novinky