Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 19. 6. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy
konaného dne 19.6.2018 od 19.00 hod
 
Zahájení 19.6.2018 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  4 hosté. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a paní Augustina Haladová.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Žádost pana Pavla Grubera o vybudování vsaku na jeho pozemku
3) Projednání a schválení nákupu židlí do sálu
4) Plná moc Omexon
5) Různé a diskuze
Program jednání bude dodatečně rozšířen o určení počtu Zastupitelů obce pro volby do Zastupitelstva obce, které se budou konat 5. a 6. října 2018 a o bod schválení dotace Příspěvek na věcné vybavení JSDHO 2018.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) Kontrola usnesení č. 3/2018
Usnesení 3/2018 bylo beze zbytku splněno.
                                                                            
2) Žádost pana Pavla Grubera o vybudování vsaku na jeho pozemku
ZO Pelechy projednalo dopis od právní kanceláře Silovský - Silovský, která zastupuje pana Pavla Grubera ( viz příloha č.1). Starostka  a místostarosta obce požádali, po obdržení dopisu  z výše uvedené právnické kanceláře, o konzultaci paní Lenku Aulickou vodohospodářku z ŽP Mě Ú v Domažlicích a pana ing.Miroslava Vondraše vodohospodáře ze soukromého sektoru, kteří nedoporučili obci vybudovat vsak na soukromém pozemku. Poté byl připraven návrh odpovědi, který byl rozeslán mailem ZO před VZ, aby si ho mohlo v klidu pročíst a připravit případné námitky. Na dnešním VZ ZO byl tento návrh odpovědi projednán (viz příloha č.2) a ZO souhlasí s jeho odesláním.                                                                                                                                    
ZO projednalo a neschválilo vybudování  vsaku na pozemku pana Pavla Grubera,  0 hlasy pro, 7 proti, 0 se zdržel.
 
3) Projednání a schválení nákupu židlí do sálu
ZO projednalo a schválilo zakoupení 20 nových židlí do sálu obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4)  Plná moc Omexon
ZO projednalo a schválilo  dopis s plnou mocí, kterou společnost Omexon přebírá od ČEZu ve věci stavby přípojky chaty na pozemku v k.ú. obce Pelechy č.1586.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 22.6.2018
 
USNESENÍ č. 4/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 19.6.2018 od 19.00 hod
 
1) Žádost pana Pavla Grubera o vybudování vsaku na jeho pozemku
ZO projednalo a neschválilo  vybudování vsaku na pozemku pana Pavla Grubera.
0 hlasy pro, 7 proti, 0 se zdržel.
 
2)  Projednání a schválení nákupu židlí do sálu
ZO projednalo a schválilo zakoupení 20 nových židlí do sálu obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4)  Plná moc Omexon
ZO projednalo a schválilo  plnou moc OMEXONu.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 22.6.2018

Poslední novinky