Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 30.10. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zahájení 30.10.2018 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce, obecní rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  1 host. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a pan Jan Královec
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Ustavující zasedání nově zvoleného ZO Pelechy
2) Kontrola usnesení
3) Různé a diskuze
 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE PELECHY
1.1) Složení slibu
Dosavadní starostka obce Pelechy paní  Hana Váchalová přečetla Slib Zastupitelstva obce a každý zastupitel jednotlivě slovem Slibuji a podpisem ke slibu, složení slibu potvrdil. ( Příloha č.1)
1.2) Volba starosty a místostarosty obce
Zvolení zastupitelé byli požádáni o vyjádření a navržení starosty a místostarosty obce. Všichni přítomní se dohodli na jmenováním starosty obce, dosavadní starostku paní Hanu Váchalovou, ta se zvolením do funkce souhlasila a jmenováním místostarosty obce, dosavadního místostarostu pana Petr Královce, ten také se zvolením do fukce místostarosty souhlasil.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1.3) rozhodnutí, zda se výše uvedené funkce budou vykonávat jako uvolněné nebo neuvolněné
Zastupitelstvo obce Pelechy rozhodlo vykonávat funkce starosty a místostarosty jako neuvolněné.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1.4) rozhodnutí o vyplácení měsíčních odměn
ZO projednalo a schválilo nechat odměny starosty, místostarosty a dvou zaměstnanců stejné.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1.5) zvolení Kontrolního a Finančního výboru
ZO navrhlo za členy Kontrolního výboru paní Radku Tremlovou, pana Josefa Haladu a pana Jana Královce. Předsedkyní Kontrolního výboru byla zvolena paní Radka Tremlová.
ZO navrhlo za členy Finančního výboru  paní Janu Beckovou, paní Evu Molinkovou a Jana Královce. Předsedkyní Finančního výboru byla zvolena paní Jana Becková.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1.6) předání agend Obecního úřadu
ZO bylo přítomno přečtení a podpisu předání agend Obecního úřadu. Soupisku předání agend ( příloha č.2) potvrdili jednotlivě podpisem.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
2) kontrola usnesení 4/2018                                                               
Usnesení bylo beze zbytku splněno.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 5.10.2018
 
 
USNESENÍ č. 5/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 30.10.2018 od 19.00 hod
 
1) USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE PELECHY - Složení slibu
Zvolení ZO slovem Slibuji a podpisem ke slibu, složení slibu potvrdili. ( Příloha č.1)     
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                                 
 
2) Volba starosty a místostarosty obce
ZO zvolili starostku paní Hanu Váchalovou a místostarostu pana Petra Královce.             
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                         
 
3) Rozhodnutí, zda se výše uvedené funkce budou vykonávat jako uvolněné nebo neuvolněné
Zastupitelstvo obce Pelechy rozhodlo vykonávat funkce starosty a místostarosty jako neuvolněné.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                                       
 
4) Rozhodnutí o vyplácení měsíčních odměn
ZO projednalo a schválilo nechat odměny starosty, místostarosty a dvou zaměstnanců stejné.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                                  
 
5) Zvolení Kontrolního a Finančního výboru
Předsedkyní Kontrolního výboru byla zvolena paní Radka Tremlová a členy pan Josef Haladu a pan Jan Královec.
Předsedkyní Finančního výboru byla zvolena paní Jana Becková a členy paní Eva Molinková a pan Jan Královec.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                                
 
6) Předání agend Obecního úřadu
Soupisku předání agend ( příloha č.2) Obecního úřadu členo ZO pročetli a potvrdili jednotlivě svým podpisem.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 5.10.2018
 

Poslední novinky