Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 13.11. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy 
konaného dne 13.11.2018 od 19.00 hod
 
Zahájení 13.11.2018 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce, obecní rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  8 hostů. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Eva Molinková a paní Radka Tremlová.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1)  Kontrola usnesení 5/2018
2)  Projednání žádosti na odkup obecního pozemku                                           
3)  Projednání povolení a proplacení nákladů na opravu cesty                               
4)  Projednání žádosti o změnu umístění vjezdu na pozemek                                 
5)  Různé a diskuze                                                                        
Program jednání bude dodatečně rozšířen: o žádost o povolení napojení DČOV na obecní kanalizaci a na žádost pana J.Grubera o vysvětlení skládkování v obci
 
1) Kontrola usnesení č. 5/2018
Usnesení 5/2018 bylo beze zbytku splněno. 
    
2) Projednání žádosti na odkup obecního pozemku
ZO projednalo žádost pana M.Vondrovice (viz příloha č.1) o odkoupení pozemku p.č.1640/1 o výměře 145 m2 v sousedství zakoupených parcel v obci Pelechy.                              
 
Nahlédnutím do KN bylo zjištěno, že na části dotyčného pozemku se nachází vjezd k chatě v sousedství (příloha č.2) . Usnesením č.5/2017 ze dne 30.11.2017 byl prodej pozemků obce zastaven.  Z těchto důvodů nemůže ZO Pelechy žádosti vyhovět.                                         
ZO nabídne zájemci možnost pronájmu pozemku za cenu v místě obvyklou na dobu neurčitou.
Projednáno a schváleno pozemek z výše uvedených důvodů neprodávat, nabídnout pronájem  7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Projednání povolení a proplacení nákladů na opravu cesty
ZO projednalo žádost pana T.Pavlíka o povolení zpevnění a opravy obecní komunikace vedoucí k jeho chatě z důvodu přihlášení k trvalému pobytu a proplacení nákladů s tím spojených ve výši 22.000,00 Kč (příloha č.2). 
Pan T.Pavlík podal žádost, až když měl cestu hotovou a byl upozorněn starostkou obce, že provádí nepovolený zásah do obecního majetku. Opravu provedl bez vědomí a souhlasu Obce Pelechy, která je vlastníkem pozemku. Bez vědomí a souhlasu majitelů sousedních pozemků.  S uvedenou částkou nebylo počítáno při sestavování Rozpočtu na rok 2018.
ZO projednalo a rozhodlo náklady na zpevnění a opravu komunikace neproplatit. Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4)  Projednání žádosti o změnu umístění vjezdu na pozemek
ZO projednalo žádost paní M.Sichrovské o změnu umístění vjezdu na pozemek  1625/1 dle projektu (příloha č.3), kde bude stavět RD.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Projednání žádosti  napojení DČOV na obecní kanalizaci
ZO projednalo žádost paní M.Sichrovské o schválení napojení DČOV na obecní kanalizaci dle projektu (příloha č.4).
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Žádost pana J.Grubera o vysvětlení skládkování v obci
Pan J.Gruber měl připomínku ke skládkování v obci. Bylo mu vysvětleno, kde, jaké druhy a za jakých podmínek lze odpad skladovat. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
7) Nákup stolů do sálu
ZO projednalo výměnu umakartových stolů v sále. Stoly byly v minulosti převzaty starší od MNV Stráž, z restaurace Na vyhlídce. V současnosti jsou stoly již značně opotřebované a poškozené. ZO schválilo nákup nových 9 kusů stolů a staré stoly ze sálu vyřadit.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 16.11.2018
 
USNESENÍ č. 6/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne  13.11.2018 
 
1) Projednání žádosti o odkup obecního pozemku
ZO zamítlo žádost pana M.Vondrovice (viz příloha č.1) o odkoupení pozemku p.č.1640/1 o výměře 145 m2.  ZO rozhodlo doručit odpověď ( viz příloha č.5 ) s nabídkou pronájmu uvedeného pozemku na dobu neurčitou.                                              
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
 
2) Projednání povolení a proplacení nákladů na opravu cesty
ZO zamítlo žádost pana T. Pavlíka o povolení a proplacení úpravy obecní cesty. ZO rozhodlo doručit odpověď ( viz příloha č.6 ).
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti a 0 se zdržel.
 
3)  Projednání žádosti o změnu umístění vjezdu na pozemek
ZO projednalo a schválilo žádost paní M.Sichrovské o změnu umístění vjezdu na pozemek.  
Dát žadatelce písemně na vědomí. 
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Projednání žádosti  napojení DČOV na obecní kanalizaci
ZO projednalo žádost paní M.Sichrovské o schválení napojení DČOV na obecní kanalizaci.
Dát žadatelce písemně na vědomí. 
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
6) Žádost pana J.Grubera o vysvětlení skládkování v obci
Pan J.Gruber měl připomínku ke skládkování v obci. Bylo mu vysvětleno, kde, jaké druhy a za jakých podmínek lze odpad skladovat. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
7) Nákup stolů do sálu
ZO projednalo a schválilo nákup nových 9 kusů stolů a staré stoly ze sálu vyřadit.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
 
 
V Pelechách 16.11.2018
                                                                     Martin Vondrovic
 
 
V Pelechách dne 20.11.2018                                      
Spis: 4/2018 
Č.j.: 281/2018
 
Odpověď na Váš dopis ze dne:
Věc: Žádost o odkup obecního pozemku
Zastupitelstvo obce ( dále jen ZO ) Pelechy na svém veřejném zasedání dne 13.11.2018, Usnesením 6/2018 rozhodlo Vámi žádaný obecní pozemek 1640/1 neprodat.
Důvod:  1) Nahlédnutím do KN bylo zjištěno, že na části dotyčného pozemku se nachází vjezd k chatě v sousedství.                                                                                                                 2) Usnesením č.5/2017 ze dne 30.11.2017 byl prodej pozemků v majetku obce Pelechy zastaven.                                                                                                                                        
Z těchto důvodů nemůže ZO Pelechy žádosti vyhovět. 
ZO nabízí možnost pronájmu výše uvedeného pozemku za cenu v místě obvyklou ( tj. 100,00 Kč za rok ) na dobu neurčitou. V případě zájmu o pronájem, pošlete prosím Žádost o pronájem.
 
Vyřizuje: Hana Váchalová, starostka obce Pelechy……………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
Obecní úřad Pelechy                                                                      
Pelechy 27
344 01 Domažlice
IČ 00572161
                                                                                      Pan
                                                                                      Tomáš Pavlík
 
 
V Pelechách dne 20.11.2018                                      
Spis: 4/2018 
Č.j.: 282/2018
 
Odpověď na Váš dopis ze dne:
Věc: Žádost o povolení a proplacení nákladů na opravu cesty
Zastupitelstvo obce ( dále jen ZO ) Pelechy na svém veřejném zasedání dne 13.11.2018, Usnesením 6/2018 rozhodlo Vámi žádanou finanční částku 22.000,00 Kč za obnovu obecní cesty k Vaší chatě NEPROPLATIT.
Důvod:  1) Cestu jste vybagroval a položil nový povrch bez vědomí a povolení obce Pelechy, bez vědomí a souhlasu majitelů sousedních pozemků. Žádost o povolení zásahu do cesty jste podal, až na upozornění starostky obce. S Vámi požadovanou částkou nebylo počítáno v rozpočtu obce na letošní rok.   
2) Dále si Vás dovolujeme upozornit, že pokud dojde ze strany majitelů sousedních pozemků ke stížnosti na Váš zásah, budeme nuceni stížnost řešit. Z  důvodu, že jste obci nepředložil písemný souhlas majitelů sousedních pozemků, Vám nevydáváme dodatečné povolení. Pouze akceptujeme, že jste tak učinil.
 
 
Vyřizuje: Hana Váchalová, starostka obce Pelechy……………………………………………..
 
 
 

Poslední novinky