Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 4.12. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce, obecní rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  3 hosté. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni pan Filip Šilar  a pan Miroslav Beck.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1)  Kontrola usnesení 7/2018
2)  Projednání  a schválení Návrhu rozpočtu na rok 2019                                   
3)  Různé a diskuze   
                                                                     
1) Kontrola usnesení č. 6/2018
Usnesení 6/2018 bylo beze zbytku splněno.     
2) Projednání  a schválení Návrhu rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 přednesla účetní paní Augustina Haladová. ( Viz příloha č.1 ).
Návrh rozpočtu je složen z předpokládaných příjmů ve výši 1.087.000,00 Kč a z předpokládaných výdajů ve výši 1.663.776,00 Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 576.776,00 Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. 
Návrh rozpočtu na rok 2019 bude vyvěšen na Úřední desce, a elektronické úřední desce obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Starostka obce Pelechy navrhla zažádat v roce 2019 o dotace: na chodník z PSOV PK.
O dotaci na novou střechu budovy Obecního úřadu z dotace na Havarijní stavy PSOV PK.
O dotaci na přívěsný vozík pro JSDHO.
ZO projednalo a schválilo podat žádosti na všechny tři předpokládané akce.
 
V Pelechách 10.12.2018
 
USNESENÍ č. 8/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne  4.12.2018
 
1) Projednání  a schválení Návrhu rozpočtu na rok 2019
Projednán a schválen Návrh rozpočtu na rok 2019 ( Viz příloha č.1 ).
Předpokládané příjmy ve výši 1.087.000,00 Kč a předpokládané výdaje ve výši 1.663.776,00 Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 576.776,00 Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu na rok 2019 bude vyvěšen na Úřední desce, a elektronické úřední desce obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Projednání a schválení podání žádostí o dotace
na chodník, novou střech budovy OÚ a na přívěsný vozík pro JSDHO Pelechy.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 

Poslední novinky