Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 21.12. 2018 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zahájení 21.12.2018 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( veřejný rozhlas, úřední deska a elektronická  úřední deska obce) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO, 2 hosté.   Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni slečna Lucie Becková a paní Eva Molinková.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2019
3) Příprava inventury
4) Různé
 
Program jednání bude rozšířen o body 
5) Schválení měsíčních odměn  starosty 
6) Uzavření Dohody o provedení práce 
 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č. 6/2018
Usnesení 7/2018 bylo beze zbytku splněno.
 
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2019
Rozpočet obce Pelechy na rok 2019 ( viz příloha č.1) vyšel z Návrhu rozpočtu  na rok 2019. Návrh rozpočtu na rok 2019 byl vyvěšen a sejmut na úřední desce a elektronické úřední desce obce dle zákona. 
V době vyvěšení nebyla podána žádná námitka nebo požadavek na změnu Návrhu rozpočtu.
V Rozpočtu nebyly provedeny žádné změny .
Rozpočet 2019 je složen z předpokládaných příjmů ve výši 1.087.000,00 Kč a z předpokládaných výdajů ve výši 1.663.776,00 Kč.
Rozpočet na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 576.776,00 Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. 
Rozpočet na rok 2019 bude vyvěšen na Úřední desce po dobu 1 měsíce. Na elektronické úřední desce obce Pelechy po celý rok 2019. V papírové podobě bude k dispozici k nahlédnutí po celý rok na Obecním úřadě během úředních hodin.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Příprava inventury 2018
- určení data provedení fyzické inventury a zvolení členů ÚIK a IK ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 22.1.2018. ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV,            Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta.                               
Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Eva Molinková, Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová.                     
Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO.               
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .                                 
- schválení Plánu inventur za rok 2018, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2018     
Starostka obce seznámila ZO s výše uvedenými materiály.                             
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Schválení měsíčních odměn  starosty 
Od 1.1.2018 nabývá platnosti nařízení vlády o zvýšení platu starosty na minimálně 11.800,00 Kč hrubého
Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2019. V případě budoucích změn v obsazení funkce bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.                                   
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Uzavření Dohody o provedení práce
ZO projednalo a schválilo uzavření dohody o provedení práce s panem Janem Královcem na konstrukci osvětlení a elektrických rozvodů v sále a v hospodě. Odměna za provedení práce 100,00 Kč / hod hrubého.                                                                   
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 28.12.2018
USNESENÍ č.  7 /2018 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 21.12.2018
1) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2019
Rozpočet obce Pelechy na rok 2019 ( viz příloha č.1) vyšel z Návrhu rozpočtu  na rok 2019. 
Rozpočet 2019 je složen z předpokládaných příjmů ve výši 1.087.000,00 Kč a z předpokládaných výdajů ve výši 1.663.776,00 Kč. Schodek ve výši 576.776,00 Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. 
Rozpočet na rok 2019 bude vyvěšen na Úřední desce po dobu 1 měsíce. Na elektronické úřední desce obce Pelechy po celý rok 2019. V papírové podobě bude k dispozici k nahlédnutí po celý rok na Obecním úřadě během úředních hodin.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Příprava inventury 2017
ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 22.1.2019.
ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta.
Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Eva Molinková, Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová.
Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Schválení Plánu inventur za rok 2018, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2018
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Schválení měsíčních odměn starosty
ZO projednalo a schválilo minimální výši měsíčních odměn starosty 11.800,00 Kč hrubého .                                                                                             
Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2019. V případě budoucích změn v obsazení funkce, bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.                               
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Uzavření Dohody o provedení práce
ZO projednalo a schválilo uzavření dohody o provedení práce s panem Janem Královcem Odměna za provedení práce 100,00 Kč / hod hrubého.                                                
 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
V Pelechách dne 28.12.2018

Poslední novinky