Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 11.6. 2019 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zahájení 11.6.2019 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce, obecní rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  1 host. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová –  projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Augustina Haladová a paní Radka Tremlová.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1)  Kontrola usnesení 5/2019
2)  Soutěž chodník
3)  Různé a diskuze
Program jednání bude dodatečně rozšířen o schválení Návrhu Závěrečného účtu za rok 2018 a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Pelechy za rok 2018
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) Kontrola usnesení č. 5/2019
Usnesení 5/2019 bylo beze zbytku splněno.   
 
2)  Soutěž chodník
Pan Abrhám doručil zkontrolované nabídky vybraných firem. Ze tří firem a tří různých cenových nabídek stavbu nového chodníku vysoutěžila firma FINAL KOM s.r.o. za nabídnutou nejnižsí cenu 810.000,00 Kč bez DPH.
Dotčené firmy budou obeslány a seznámeny s výsledkem soutěže.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Schválení  Návrhu Závěrečného účtu za rok 2018
ZO Pelechy projednalo Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018. Příjmy celkem 1.504.837,57 Kč,  Rozpočtové výdaje celkem 1.109.071,49 Kč, saldo příjmů a výdajů 395.766,08 Kč.
ZO schválilo Návrh Závěrečného účtu za rok 2018  -  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Pelechy za rok 2018
ZO Pelechy projednalo zprávu o přezkoumání …. ze dne 7.5.2019.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Pelechy za rok 2019 - 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
USNESENÍ 6/2019 z VZ ZO Pelechy, konaného dne 11.6.2019
 
1)  Soutěž chodník
ZO projednalo a schválilo zadat stavbu nového chodníku firmě FINAL KOM, která nabídla nejnižsí cenu 810.000,00 Kč bez DPH. Dotčené firmy budou obeslány a seznámeny s výsledkem soutěže.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Schválení  Návrhu Závěrečného účtu za rok 2018
ZO projednalo a schválilo Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018. Příjmy celkem 1.504.837,57 Kč,  Rozpočtové výdaje celkem 1.109.071,49 Kč, saldo příjmů a výdajů 395.766,08 Kč.
ZO schválilo Návrh Závěrečného účtu za rok 2018  -  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Pelechy za rok 2018
ZO projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Pelechy ze dne 7.5.2019  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Poslední novinky