Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 4. 6. 2019 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zahájení  4.6.2019 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce, obecní rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  4 hosté.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Eliška Královec Černá a pan Martin Fajt.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1)  Kontrola usnesení 4/2019
2)  Projednání a schválení Strategického plánu obce Pelechy
3)  Projednání a schválení pořízení hasičského Dopravního automobilu
4)  Soutěž chodník
5)  Různé a diskuze
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání bude rozšířen o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s OMEXON GA Energo, s.r.o.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) Kontrola usnesení č. 4/2019
Usnesení 4/2019 bylo beze zbytku splněno. 
  
2)  Projednání a schválení Strategického plánu obce Pelechy
Starostka obce Pelechy v krátkosti seznámila přítomné s hlavními body Strategického plánu obce. ZO obdrželo Strategický … mailem, aby si ho mohli v klidu prostudovat a upozornit případně na chyby a nedostatky. 
Strategický .. byl projednán a schválen. Zároveň byla schválena odměna paní Mgr. Haně Štreblové  za jeho spracování  formou dohody o provedení práce.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3)  Projednání a schválení pořízení hasičského Dopravního automobilu
Vzhledem k tomu, že je možné do 14.6.2019 podat žádost na MV o dotaci na nový DA pro JSDHO, hasičskému automobilu Felicie končí STK a již se nevyplatí do ní investovat, kvůli stáří a najetým km.
ZO bylo seznámeno se všemi pro a proti, každý člen byl vyzván k projevení svého názoru.
Přede dnem jednání byli všem ZO rozeslány mailem zjištěné možnosti a pravidla dotační podpory ze strany MV.
ZO projednalo a schválilo o dotaci zažádat.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4)  Soutěž chodník
Starostka ZO informovala, že se pan Karel Abrhám telefonicky omluvil. Nestačil převzaté dodané nabídky firem zkontrolovat. Přiveze ve čtvrtek.  ZO se tedy domluvilo, že tento bod jednání přesune na příští úterý, tj. 11.6.2019 . Od 19.00 hod se bude projednávat znovu.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
7) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s OMEXON GA Energo, s.r.o.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení VB na pozemek 1586, týkající se podzemního elektrického vedení .
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
USNESENÍ č. 5/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne  4.6.2019
1)  Projednání a schválení Strategického plánu obce Pelechy
Strategický .. byl projednán a schválen. Zároveň byla schválena odměna paní Mgr. Haně Štreblové  za jeho spracování  formou dohody o provedení práce.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2)  Projednání a schválení pořízení hasičského Dopravního automobilu
ZO projednalo a schválilo o dotaci na DA pro JSDH  na MV zažádat.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3)  Soutěž chodník
ZO projednalo a schválilo, že tento bod jednání přesune na příští úterý, tj. 11.6.2019 . Od 19.00 hod se bude projednávat znovu, z důvodu nedodání potřebných podkladů.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s OMEXON GA Energo, s.r.o.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení VB na pozemek 1586.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední novinky