Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 27. 8. 2019 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zahájení 27.8.2019 v 19.30 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce, obecní rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  5 hostů. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni pan Jan Královec a pan Miroslav Beck.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1)  Kontrola usnesení 6/2019
2)  Schválení dotace pro JSDH – na věcné vybavení                                                   
3)  Různé a diskuze                                                                                                              
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) Kontrola usnesení č. 6/2019
Usnesení 6/2019 bylo beze zbytku splněno.     
2) Schválení dotace pro JSDH – na věcné vybavení
Starostka obce seznámila přítomné, že Z PK schválilo dotaci na věcné vybavení pro JSDH ve výši 6000,00 Kč.  ZO projednalo a souhlasí s přijetím dotace .
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
3) Různé
Starostka obce seznámila přítomné s nabídkou firmy EKO – SEPAR,  která provádí sběr tříděného odpadu. Firma nabízí obcím rozšíření služeb o sběr odděleného soustřeďování jedlých olejů ( viz příloha č.1 ). ZO nabídku projednalo a schválilo nabídku přijmout. Sběr by měl začít probíhat od 1.1.2020.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 3.9.2019
 
 USNESENÍ č. 7/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne  27.8.2019 
 
1)  Schválení dotace pro JSDH – na věcné vybavení
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 10.6.2019, číslo usnesení 1130/19poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu  „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ . ZO Pelechy SCHVALUJE přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Pelechy ve výši 6 000,00 Kč.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Nabídka služeb o sběr jedlých olejů
ZO projednalo a schválilo přijmout nabídku firmy EKO – SEPAR,  na  rozšíření služeb o sběr odděleného soustřeďování jedlých olejů ( viz příloha č.1 ). Sběr by měl začít probíhat od 1.1.2020.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 3.9.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední novinky