Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 10. 12. 2019 v obecním hostinci od 19 hodin.

Zahájení 10.12.2019 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( veřejný rozhlas, úřední deska a elektronická  úřední deska obce) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO, 5 hostů.   Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Eva Molinková a Augustina Haladová.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 8/2019
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2020
3) Projednání a schválení pokácení suchých a nebezpečně nakloněných stromů v Háječku
4) Příprava inventury za rok 2019
5) Různé
Program jednání bude dodatečně rozšířen o bod  schválení měsíčních odměn  starostky, místostarosty  a účetních na dohodu.
 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č./2019
Usnesení č.8/2019 bylo beze zbytku splněno.
 
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2020
Rozpočet obce Pelechy na rok 2020 ( viz příloha č.1) vyšel z Návrhu rozpočtu  na rok 2020. Návrh rozpočtu na rok 2020 byl vyvěšen a sejmut na úřední desce a elektronické úřední desce obce dle zákona. 
V době vyvěšení nebyla podána žádná námitka nebo požadavek na změnu Návrhu rozpočtu.
V Rozpočtu nebyly provedeny žádné změny .
Rozpočet 2020 je složen z předpokládaných příjmů ve výši 1.128.800,00 Kč a z předpokládaných výdajů ve výši 1.128.800,00 Kč.
Rozpočet na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný.
Rozpočet na rok 2020 bude vyvěšen na Úřední desce po dobu 1 měsíce. Na elektronické úřední desce obce Pelechy po celý rok 2020. V papírové podobě bude k dispozici k nahlédnutí po celý rok na Obecním úřadě během úředních hodin.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                                           
 
3) Projednání a schválení pokácení suchých a nebezpečně nakloněných stromů v Háječku
ZO projednalo pokácení stromů k tomuto určených, podle návrhu dendrologa pana Lukáše Čermáka. Jedná se o tyto stromy: v Lomečku 1 ks suchý smrk napadený kůrovcem. 2 ks nebezpečně nakloněné břízy se zvedajícími se kořeny, hrozí vyvrácení. 1 ks bříza napadená houbou, z 2/3 suchá na rohu fotbal.hřiště. 2 ks olše na hranici chodníku napadené houbou odspoda. Za kusy poražených stromů se vysadí nové. 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Příprava inventury 2019
- určení data provedení fyzické inventury a zvolení členů ÚIK a IK ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 21.1.2020. ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta. Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Eva Molinková, Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová. Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO. Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel . - schválení Plánu inventur za rok 2019, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2019 Starostka obce seznámila ZO s výše uvedenými materiály. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
5) Schválení měsíčních odměn  starostky, místostarosty  a účetních na dohodu
Od 1.1.2020 nabývá platnosti nařízení vlády o zvýšení platu starosty. Plat starostky Hany Váchalové tak bude činit 13.000,00 Kč, místostarosty 6.500,00 Kč, účetní na dohodu Aug.Haladová 3.000,00 Kč, Olina  Lišková 3.000,00 Kč.
Odměna je uvedena v hrubé mzdě a bude poskytována ode dne 1.1.2020. V případě budoucích změn v obsazení funkce bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.                                             
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
V Pelechách 18.12.2019
 
 
USNESENÍ č. 9 /2019 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 10.12.2019
 
1) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2020
ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce Pelechy na rok 2020 ( viz příloha č.1). 
Rozpočet 2020 je složen z předpokládaných příjmů ve výši 1.128.800,00 Kč a                         z předpokládaných výdajů ve výši 1.128.800,00 Kč. Rozpočet na rok 2020 bude vyvěšen na Úřední desce po dobu 1 měsíce. Na elektronické úřední desce obce Pelechy po celý rok 2020. V papírové podobě bude k dispozici k nahlédnutí po celý rok na Obecním úřadě během úředních hodin.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                     
 
2) Projednání a schválení pokácení suchých a nebezpečně nakloněných stromů v Háječku
ZO projednalo pokácení stromů k tomuto určených.  Za kusy poražených stromů se vysadí nové. 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Příprava inventury za rok 2019
ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 21.1.2020.
ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta.
Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Eva Molinková, Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová.
Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
4) Schválení Plánu inventur za rok 2019, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2019
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
5) Schválení měsíčních odměn  starostky, místostarosty  a účetních na dohodu
ZO projednalo a schválilo: plat starostky Hany Váchalové bude činit 13.000,00 Kč, místostarosty 6.500,00 Kč, účetní na dohodu Aug.Haladová 3.000,00 Kč, Olina  Lišková 3.000,00 Kč. Odměna je uvedena v hrubé mzdě a bude poskytována ode dne 1.1.2020.                                          ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Poslední novinky