Z veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 10.12.2008 od 18:30 hodin na Obecním úřadě obce Pelechy.

Schůze byla včas a řádně prezentována – termín písemně vyvěšen ve vývěsní skříňce a vyhlášen místním rozhlasem.

Účast: dle prezenční listiny
• 7členů zastupitelstva obce
• 6 občanů
• 1 host

Schůzi vedla a řídila starostka obce Tremlová Radka, na základě přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce byla schůze usnášení schopná.

Zapisovatelem schůze jmenována a schválena pí Radka Tremlová.

Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni pí Šmejkalová Romana a pí Molinková Eva.

Jednací řád přečten a schválen.

JEDNACÍ ŘÁD

 

1. Kontrola usnesení
2. Schválení zvýšení poplatků za svoz fa EKO SEPAR
3. Bioelektrárna Maxov
4. Inventura
5. Silnice směr Pasečnice Pelechy
6. Zvýšení platu starostky a místostarostky
7. Rozpočet na rok 2009
8. Prosincová výplaty
9. Zásahová jednotka obce
10. Různé1. Kontrola usnesení

• Schválen návrh změny ÚP č. 1 ohledně parcely pana Fišra a zápis s usnesením odeslán na Městský úřad Domažlice, stavební odbor, kde tento bude dále odeslán zpracovateli změny ÚP p. Barešovi do Prahy.
• Odesláno usnesení z minulé schůze o schválení vstupu do Svazku obcí Domažlicko MAS Český les

2. Zvýšení poplatků za odvoz skla a plastů

Jelikož firma EKO SEPAR Nýřany zvyšuje poplatky za svoz skla a plastů, zaslali nám dodatek č. 2/2009 ke smlouvě č. 5288 o poplatcích za svoz. Smluvní cena za svoz skla bude 157,50 Kč/ks s 9% DPH a za svoz plastů 444,40/ks s 9% DPH a za likvidaci plastů 140,00Kč/ks s 19% DPH. Zastupitelstvo obce tento dodatek jednohlasně schválilo.


3. Bioelektrárna Maxov

Byli jsme požádání sdružením Maxov, zda bychom je písemnou formou nepodpořili proti výstavbě Bioelektrárny na Maxově.

Jedná se o stavbu elektrárny na spalování dřevní štěpky a biomasy. Sdružení Maxov má proti výstavbě dva velmi důležité argumenty a to dopad stavby na životní prostředí, celkový ráz a vzhled krajiny a zdraví lidí a druhým argumentem je zodpovědnost za odkaz, který zůstane našim potomkům.

Jelikož je Maxov od nás vzdálen 5 kilometrů a kdyby se tato výstavba týkala nás, určitě bychom také okolní vesnice oslovili a požádali o podporu, zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo, že písemnou formou jim tuto podporu vyjádříme.


4. Inventura

Inventura majetku obce za rok 2008 byla naplánována na 31.12. 2008 od 10.00 hod. Inventurní seznamy připraví starostka obce Tremlová Radka. Členové inventurní komise: Tremlová Radka, Váchalová Hana, Haladová Augustina, Molinková Eva a Šmejkalová Romana


5. Silnice směr Pasečnice Pelechy

Během roku jsme obdrželi od pana Pavla Grubera a slečny Štěpánky Kaiserové žádost o výměnu pozemků pod silnicí směr Pelechy – Pasečnice.

Pavel Gruber žádá za pozemky č. 1519/11 (247 m2), 1519/12 (696 m2) celkem 943 m2 náhradní pozemky, které vlastní obec Pelechy a které jsou vedené v územním plánu jako rozvojové stavební parcely. Jedná se o pozemky č. 1646/4 (692 m2), 1647/4 (644 m2) a 1650 (533 m2) celkem 1869 m2.

Štěpánka Kaiserová žádá za pozemek č. 1519/2 o výměře 1315 m2 náhradní pozemek, který by odpovídal aktuální ceně parcely č. 1519/2

Ještě tyto pozemky vlastní pan Pavel Královec 1020m, obec Tlumačov 1291 m2 a pozemkový fond 166 m2, ale tito majitelé o tuto výměnu nepožádali. Celková výměra těchto pozemků činí 4793 m2.

Proto jsme o této silnici začali shánět případné dochované dokumenty ve Státním archivu, na Katastru nemovitostí i ve starých knihách pozemkového fondu, ale žádné dokumenty k těmto pozemkům nebyli dochovány. Obrátili jsme se i na právníka, aby nám s tímto problémem pomohl a jako obec jsme dospěli k tomuto:


Obec může nabídnout vlastníkům pozemků tyto varianty řešení, jelikož výměna pozemků nepřichází v tomto případě v úvahu, neboť obec nemá dostatek pozemků pro všechny žadatele a ty které vlastní s těmi musí hospodařit zákonně jako s prostředky pro veřejný zájem podle zákona o obcích.

Varianta č. 1
Dohoda s vlastníky pozemků, že tyto pozemky zůstanou tak jako dosud.

Varianta č. 2
Obec vyplatí vlastníky pozemků částkou podle znaleckého posudku, který nechá obec na pozemky vypracovat v roce 2009.

Pokud vlastníci pozemků nesouhlasí ani s jednou variantou, bude muset o těchto pozemcích rozhodnout soud s tím, že žádost o soudní jednání podá majitel pozemku.

Obec Pelechy každému majiteli pozemků zašle dopis s těmito variantami, na který bude chtít znát písemnou odpověď o jejich rozhodnutí do 31.1. 2009. Po obdržení rozhodnutí se znovu sejde zastupitelstvo obce a bude pokračovat v řešení těchto žádostí. 
Varianty i ostatní schválilo zastupitelstvo obce jednohlasně.


6. Zvýšení platu starostky a místostarostky

Jelikož se stále zvyšující nároky na vedení obce zastupitelstvo projednalo a schválilo jednohlasně zvýšení platů pro starostku z původních 1 500 Kč hrubého na 2 200 Kč hrubého a místostarostu z původních 1 500 Kč hrubého na 2 000 Kč hrubého.


7. Rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2009 byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. Vyvěšen 24.11. 2008 a sejmut dne 9.12.2008. Plán rozpočtu byl schválen jako vyrovnaný s příjmy 763 500,00 Kč a výdaji 763.500,00 Kč viz příloha č. 1


8. Prosincová výplata

Projednáno a schváleno jednohlasně, že prosincová výplata pro účetní, starostku a místostarostku obce bude vyplacena již v prosinci místo v lednu.


9. Zásahová jednotka

Po obdržení nového programu ohledně zřizování jednotky JSDHO jsme projednali a schválili, že s účinností od 1.1.2009 obnovíme veškeré formuláře s listiny týkající se této jednotky. Jedná se o zřizovací listinu, dohodu o členství, jmenovací listina velitele jednotky a lékařské prohlídky členů a velitele jednotky. 

10.Různé

Bez připomínek
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 10.12.2008
1. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dodatek ke smlouvě o ceně za svoz skla a plastů a jednu potvrzenou kopii odešle firmě EKO Separ Nýřany.
2. Podpořit písemně sdružení Maxov proti výstavbě bioelektrárny.
3. Provést inventuru k 31.12.2008.
4. Odeslat dopisy majitelům pozemků pod silnicí směr Pelechy – Pasečnice se schválenými variantami a vyčkat do 31.1.2009 až se k tomuto písemně vyjádří.
5. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zvýšení platů pro starostku a místostarosku.
6. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočet na rok 2009 s příjmy 763.500,00 Kč a výdaji 763.500,00 Kč jako vyrovnaný.
7. Vyplatit prosincové výplaty pro účetní, starostku a místostarostku.
8. Vypracovat nové listiny k jednotce JSDHO.


Poslední novinky