Z veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 11. 3. 2009 v obecním hostinci od 19 hodin.

Schůze byla včas a řádně prezentována – písemně vyvěšeno ve vývěsní skříňce, vyhlášeno místním rozhlasem a rozneseny pozvánky do každého čp.

Účast podle prezenční listiny
- 6 členů zastupitelstva obce, 1 člen omluven
- 5 občanů

Schůzi vedla a řídila starostka obce Tremlová Radka, na základě přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce byla schůze usnášení schopná.

Zapisovatelem schůze jmenována a schválena paní Radka Tremlová.

Ověřovateli zápisu jmenovány a schváleny Kaiserová Štěpánka a Haladová Augustina

Jednací řád přečten a schválen

Jednací řád

1. Kontrola usnesení
2. Dětské hřiště
3. Nádrž na vodu
4. CzechPOINT
5. Silnice směr Pelechy - Pasečnice
6. Kácení stromů
7. Různé

1. Kontrola usnesení

- odeslán potvrzený dodatek ke smlouvě firmě EKOSEPAR Nýřany
- zaslán dopis sdružení Maxov proti výstavbě bioelektrárny
- provedena inventura 31. 12. 2009
- odeslány dopisy majitelům pozemků pod silnicí směr Pelechy – Pasečnice o rozhodnutí
zastupitelstva obce z minulé schůze a vyčkat na jejich odpověď
- prosincové výplaty vyplaceny v prosinci
- vypracovány nové listiny k jednotce JSDHO

2. Dětské hřiště
S přihlédnutím na žádosti od místních matek, dospívající mládeže a místních hasičů příloha č.1 a příloha č. 2 jsme reagovali na připomínky ohledně vybudování dětského hřiště a cvičné dráhy pro hasiče.
Oslovili jsme dvě nejbližší firmy v Plzeňském kraji o návrh na vybudování dětského hřiště a cenovou nabídku s tím, že jejich hřiště mají certifikát bezpečnosti.

Firma EIBE Plzeň nám zaslala návrh hřiště i cenovou nabídku – příloha č. 3
Firma BALKON Smitka Rokycany nám zaslala návrh hřiště i cenovou nabídku – příloha č. 3

Po uvážení těchto dvou nabídek zastupitelstvo obce 5 hlasů pro a 1 proti schválilo nabídku od firmy BALKON Smitka Rokycany s přihlédnutím na cenu tohoto návrhu.

Na vybudování dětského hřiště ještě zkusíme zažádat o dotaci z MAS Český les, jejíž jsme od roku 2008 členi.

Cvičnou dráhu pro hasiče vytýčíme v háječku, který je ve vlastnictví obce.

3. Nádrž na vodu


Podařilo se nám od ZOD Mrákov získat pro SDH do háječku nádrž na vodu pro trénink místních hasičů. Tato nádrž by byla zdarma, pouze by se musela zaplatit doprava Ze Starého Klíčova na Pelechy.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo tuto nabídku od ZOD.

4. CzechPOINT

Byl předložen zastupitelstvu obce návrh ke schválení Podmínek o poskytnutí dotace na pořízení CzechPOINTU/ Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál/ - pořízení technického a technologického vybavení kontaktního místa veřejné správy, které bude umístěno v budově obecního úřadu. Jedná se o přijetí finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstva vnitra ČR. Maximální výše dotace činí 93.927,-Kč tj. příspěvek činí 85 % celkových způsobilých výdajů, 15 % je nutné dofinancovat z obecního rozpočtu. V případě čerpání nižší částky je nutné zachovat poměr 85 % dotace a 15 % vlastní zdroje.
Návrh Podmínek o poskytnutí dotace na pořízení CzechPOINTU byl zastupitelstvem obce schválen jednohlasně.


Dále byla zastupitelstvu obce předložena ke schválení smlouva o zajištění administrace dotace na CzechPOINT mezi obcí Pelechy a MěÚ Domažlice.
Tuto smlouvu zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně

5. Silnice směr Pelechy – Pasečnice

Na veřejné schůzi zastupitelstva obce konané dne 10. 12. 2008 zastupitelstvo schválilo návrh jak vyřešit situaci ohledně pozemků pod silnicí směr Pelechy – Pasečnice. Odeslali jsme dopisy majitelům a žádali o vyjádření do 31. 1. 2009.
Majitel pan Královec Pavel žádal jako vyrovnání za pozemky pod silnicí pozemek, který vlastní obec Pelechy( jedná se o vjezd do dvora u jeho čp., jde o č. pozemku 1531), zbytek navrhuje finanční vyrovnání. Zastupitelstvo obce již minulé zamítlo jakoukoli výměnu pozemků za pozemky pod silnicí. Tak bylo panu Královcovi nabídnuto celkové finanční vyrovnání za tyto pozemky a může si na obec podat novou žádost o odkoupení pozemku, který vlastní obec Pelechy č. parcely 1531.
Majitel Gruber Pavel žádal také o výměnu pozemků pod silnicí za pozemky ve vlastnictví obce Pelechy, které jsou vedeny jako stavební parcela. Toto mu bylo zamítnuto již na minulé schůzi, ale on žádal znovu. Také mu byla nabídnuto celkové finanční vyrovnání za pozemky pod silnicí a může si podat novou žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce Pelechy.
Majitelka Štěpánka Kaiserová žádala o výměnu nebo o vyplacení za cenu v dané lokalitě. Jelikož výměna není možná bylo majitelce nabídnuto celkové finanční vyrovnání za cenu v dané lokalitě.
Majitele pozemků si po tomto projednání ponechali čas na rozmyšlení a dohodli se ze zastupitelstvem obce, že svoje vyjádření písemnou formou zašlou na obecní úřad do 31.3.2009

6. Kácení stromů

Pan Antonín Stauber podal na náš obecní úřad žádost o poražení dvou vzrostlých ořechů na jeho pozemku, které zasahují do drátů el. vedení. 
Zastupitelstvo obce tuto žádost jednohlasně schválilo s tím, že toto poražení uskuteční do 31.3.2009

7.Různé

a) brigáda – v sobotu 14.3.2009 od 14 hodin se uskutečnila brigáda na úklid půdy u obecního úřadu a stěhování skříní obecního úřadu. 
b) výlet – místostarostka obce Váchalová Hana upřesnila letošní plán výletu pořádaného obecním úřadem a SDH. Přihlášky na tento zájezd do konce března.
c) rodáci – byl podán návrh na příští rok k uskutečnění srazu rodáků. Do příští schůze si tento návrh zastupitelstvo obce rozmyslí, zda by bylo možné toto uskutečnit.

Usnesení č. 1/09

Z veřeného zasedání zastupitelstva obce pelechy dne 11.3.2009.

1. Zastupitelstvo obce 5 hlasy pro a 1 proti schválilo návrh od Firmy BALKON Smitka Rokycany na vybudování dětského hřiště. Odeslat firmě toto rozhodnutí a domluvit podrobnosti ohledně výstavby.
2. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku od ZOD Mrákov na nádrž na vodu. 
Domluvit ze ZOD termín odvozu.

3. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 
které jsou součástí podané žádosti.
4. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje „Smlouvu o zajištění administrace dotace  
na CzechPOINT“.
5. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo, že majitele pozemků pod silnicí směr 
Pelechy – Pasečnice zašlou své vyjádření k návrhu řešení situace písemnou formou
oo 31.3.2009
6. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost pana Antonína Staubera. Obec vydá 
rozhotnutí s tímto souhlasem.

Poslední novinky