schuzePelechy500

Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 28.4.2009 v obecním sále od 19:30 hodin.

Schůze byla včas a řádně prezentována – písemně vyvěšeno ve vývěsní skříňce, vyhlášeno místním rozhlasem a rozneseny pozvánky do každého čp.

Účast: dle prezenční listiny:
• 6 členů zastupitelstva obce, 1 člen omluven
• 9 občanů
• 1 host

Schůzi vedla a řídila starostka obce Tremlová Radka, na základě přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce byla schůze usnášení schopná.

Zapisovatelem schůze jmenována a schválena pí Radka Tremlová.

Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni pí Romana Šmejkalová a Bc.Hana Váchalová.

Jednací řád přečten a schválen.

Jednací řád
1. Kontrola usnesení
2. CzechPOINT
3. Silnice Pelechy – Pasečnice
4. Svazek Domažlicko
5. Různé


Před zahájením schůze starostka obce přivítala hosta praporčíka Radka Gerberga z policie České republiky obvodního oddělení Domažlice, který má na starosti naší vesnici.

1. Kontrola usnesení
a) Firmě BALKON Smitka bylo odesláno rozhodnutí,že jejich firma byla vybrána pro výstavbu dětského hřiště.
b) Nádrž na vodu od ZOD Mrákov byla přivezena.
c) Smlouva o zajištění administrace dotace na CzechPOINT a podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace byli odevzdány na Městský úřad Domažlice.
d) Majitele pozemků pod silnicí Pelechy – Pasečnice zaslali své návrhy řešení situace na obecní úřad.
e) Vydáno rozhodnutí o pokácení stromů u pana Antotnína Staubera.

2. CzechPOINT
Výběr dodavatele na zřízení pracoviště CZECHPOINT

Zastupitelstvo obce Pelechy na veřejném zasedání dne 28. 4. 2009 vybíralo dodavatele na zřízení pracoviště CzechPOINT z těchto nabídek:

1. nabídka Firma AutoCont Plzeň: cena 69 687 Kč bez DPH

2. nabídka Firma VDI META Ostrava-Vítkovice: cena 91 900 Kč

3. nabídka Firma HSCOMP: cena 71 161 Kč

4. nabídka Firma JAFA Domažlice: cena minimální sestava 67 021 Kč,
doporučená sestava 88 832 Kč

5. nabídka Firma Suchý Tomáš Kdyně: cena: 76 482 Kč,
se zaškolením, prací a certifikátem cena: 92.270 Kč

6. nabídka Firma KT Plus Domažlice cena : varianta A 39 902 Kč
varianta B 44 165 Kč

Po uvážení všech těchto nabídek, jak z pohledu technických požadavků na vybavení pracoviště CzechPOINT, vzdálenosti firmy od našeho obecního úřadu a již k dřívější dobré spolupráci ohledně výpočetní techniky, jsme vybrali firmu JAFA Domažlice.

Zastupitelstvo obce Pelechy na svém veřejném zasedání konaném dne 28.4.2009 vybralo a schválilo 5 hlasy pro a 1 se zdržel, firmu JAFA Domažlice jako vhodného dodavatele pro zřízení pracoviště CzechPOINT v obci Pelechy.  

3. Silnice směr Pelechy – Pasečnice
Zastupitelstvo obce Pelechy se dohodlo s majiteli pozemků pod silnicí směr Pelechy – Pasečnice o prodeji těchto pozemků obci.

Jedná se o tyto majitele pozemků v katastrálním území Pelechy:

Kaiserová Štěpánka, Pelechy čp. 32
Pozemek č. 1519/13, výměra 1372 m2

Královec Pavel, Pelechy 31
Pozemek č. 1519/16, výměra 285 m2
Pozemek č. 1519/14, výměra 958 m2
Pozemek č. 1519/15, výměra 62 m2
Celkem výměra 1305 m2

Gruber Pavel, Pelechy 21
Pozemek č. 1519/11 výměra 247 m2
Pozemek č. 1519/12 výměra 696 m2
Celkem výměra 943 m2

Tyto pozemky budou od majitelů vykoupeny za jednotnou cenu 42,00 Kč za m2. Zastupitelstvo obce tento prodej i cenu schválilo 6 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Obec Pelechy nechá vypracovat smlouvy u JUDr. Vlastimila Dřímala – advokáta, který nám s již s problematikou této silnice pomáhal. Po vypracování smluv obě strany tuto smlouvu podepíší a každý tuto smlouvu obdrží. Po té budou pozemky vyplaceny majitelům.

4. Svazek Domažlicko
Svazek Domažlicko, jehož jsme členi nám zaslal ke schválení závěrečný účet svazku za rok 2008 a zprávu a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. Zastupitelstvo obce toto projednalo a schválilo počtem hlasů 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.

5.Různé
Bez připomínek.

Usnesení č. 2/09
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce pelechy dne 28.4.2009.
Zastupitelstvo obce 5 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel, projednalo a schválilo firmu JAFA Domažlice k vybavení výpočetní technikou pro pracoviště CzechPOINT. Odeslat firmě toto rozhodnutí a domluvit podrobnosti ohledně dodání výpočetní techniky.


Zastupitelstvo obce 6 hlasy pro, 0proti, 0 se zdržel, projednalo a schválilo odkoupení pozemků pod silnicí směr Pelechy – Pasečnice od Královce Pavla, Grubera Pavla a Kaiserové Štěpánky za částku 42,00 Kč za m2.
Nechat vypracovat u JUDr. Vlastimila Dřímala smlouvy o tomto odkoupení.


Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet současně se zprávou o přezkoumání  
hospodaření Svazku Domažlicko a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením 
a to bez výhrad.


Poslední novinky