Živočichové, rostliny

Tabulka pro evidenci kůrovci napadené dřevní hmoty v roce 2018.
Termíny k 15. některých měsíců budou hlásit pouze určení vlastníci lesa.
Hlášení kůrovci napadené dřevní hmoty bude vždy do 5 dnů po uvedeném termínu
Telefonem, poštou či internetovou poštou.
Tabulku stáhnete zde. Přírůst k 31.3.2018 je roven přírůstu od 1.1.2018 – 31.3.2018 .

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, žádá obce ve správním území obce s rozšířenou působností Domažlice, aby upozornily vlastníky lesních majetků na nutnost zvýšené kontroly svých lesních porostů a na nutnost včasného zpracování kůrovci napadené dřevní hmoty a zejména na provedení včasné asanace této dřevní hmoty.
Doporučujeme následující znění upozornění, nejlépe vyhlášením místním rozhlasem, zveřejněním na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým.

Poslední novinky