Zpracován dne 16. 12. 2014 na VZ ZO, Usnesení 7/2014.
Rozpočet vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy (www.pelechy.cz).
Vyvěšen: 17.11.2014
Sejmut: 16.1.2015
 PŘÍJMY Rozp.§ Položka Návrh 2015
Daň z příjmu FO ze ZČ   1111 150 000 Kč
Daň z příjmu FO ze SVČ   1112 10 000 Kč
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosu   1113 30 000 Kč
Daň z příjmu PO   1121 140 000 Kč
DPH   1211 320 000 Kč
Daň z nemovitosti   1511 55 000 Kč
Poplatky za odpad   1340 40 000 Kč
Poplatky ze psů   1341 1 500 Kč
Poplatky z ubyt.kapacity   1345 2 000 Kč
Odvod z loterií   1351 3 000 Kč
Správní poplatky   1361 1 000 Kč
Neinv.transfer z SR na výkon SS   4112 54 400 Kč
Příj.z pron.pozemků 3639 2131 1 200 Kč
Příj.z poskyt.sl.a výr.-Sběr a svoz KO 3722 2111 2 000 Kč
Příj.za využití a znešk.odpadu 3725 2324 12 000 Kč
Úroky z účtů 6310 2141 200 Kč
Příjmy celkem 2015     822 300 Kč

 

VÝDAJE Rozp.§ Položka Návrh 2015
Cest.ruch NOS 2143 5169 6 000 Kč
Nákup materiálu 2212 5139 3 000 Kč
Silnice-zimní údr.NOS 2212 5169 10 000 Kč
Silnice-opravy a udržování 2212 5171 391 190 Kč
Dopravní obslužnost 2221 5193 1 500 Kč
Pitná voda-opravy a udržování 2310 5171 1 000 Kč
Odpad.voda-rozb. vod NOS 2321 5169 5 000 Kč
Ost.záj.čin.NOS 3429 5169 2 200 Kč
Rozhlas a televize 3341 5192 1 430 Kč
Příspěvek zdrav.postiženým 3543 5229 1 000 Kč
Veřejné osvětlení-el.energie 3631 5154 15 000 Kč
Veřejné osv.-  opravy a údržba 3631 5171 10 000 Kč
Územní rozvoj – okapy? 3639 5171 90 000 Kč
Nebezp.odpad-sběr a svoz NOS 3721 5169 10 000 Kč
Komun.odpad-sběr a svoz NOS 3722 5169 70 000 Kč
Komun.odpad-příspěvek DSO 3722 5329 80 Kč
Velkoobj.odpad-sběr a svoz NOS 3725 5169 18 000 Kč
Veřejná zeleň-pohonné hm. 3745 5156 500 Kč
Veřejná zeleň-opravy a údržba 3745 5171 700 Kč
Veřejná zeleň-nákup materiálu 3745 5139 2 000 Kč
Veřejná zeleň-nákup služeb 3745 5169 7 000 Kč
PO pohonné hmoty 5512 5156 4 000 Kč
PO provoz Zabezp.zaříz. 5512 5162 1 000 Kč
Zastupitelstvo obce-odměny 6112 5023 54 000 Kč
ZO zdravotní pojištění 6112 5032 5 000 Kč
ZO cestovné 6112 5173 500 Kč
ČMS-platy zaměstnanců 6171 5021 48 000 Kč
ČMS-tiskoviny, předplatné 6171 5136 1 000 Kč
ČMS-nákup materiálu 6171 5139 5 000 Kč
ČMS-elektr.energie 6171 5154 8 000 Kč
ČMS-poštovné 6171 5161 300 Kč
ČMS-telekomunikace 6171 5162 6 000 Kč
ČMS-právní služby 6171 5166 2 000 Kč
ČMS-NOS (gordic) 6171 5168 11 000 Kč
ČMS-pohoštění 6171 5175 1 000 Kč
ČMS-nákup kolků 6171 5361 500 Kč
ČMS-pl.daní a popl.kraji… 6171 5365 100 Kč
Poplatky z účtu, sl.pen.ústavů 6310 5163 4 000 Kč
Pojištění majetku 6320 5163 13 300 Kč
Vratka volby 6402 5364 12 000 Kč
Celkem výdaje 2015     822 300 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z rozpočtového výhledu pro roky 2014-2015.Návrh rozpočtu obce na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl dne 16.12.2014 projednán Finančním výborem a Zastupitelstvem obce.
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 17.12.2014
Uveřejněno na elektronické úřední desce dne 17.12.2014
Sejmuto z úřední desky, el. úřední desky dne 16.1.2015

Poslední novinky