R

ozpočet obce Pelechy zpracován dne 15.12.2015 na VZ ZO.
Rozpočet vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy (www.pelechy.cz).
Vyvěšen: 18.12.2015, sejmut: 18.1.2016

 

 

 

PŘÍJMY Rozp.§ Položka Návrh 2016
Daň z příjmu FO ze ZČ   1111      150 000 Kč
Daň z příjmu FO ze SVČ   1112         10 000 Kč
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosu   1113         20 000 Kč
Daň z příjmu PO   1121      140 000 Kč
DPH   1211      300 000 Kč
Daň z nemovitosti   1511         50 000 Kč
Poplatky za odpad   1340         40 000 Kč
Poplatky ze psů   1341           1 300 Kč
Poplatky z ubyt.kapacity   1345           3 000 Kč
Odvod z loterií   1351           3 000 Kč
Správní poplatky   1361           1 000 Kč
Neinv.transfer z SR na výkon SS   4112         54 000 Kč
Bez ODPA 0000        812 300 Kč
Komun.služ.a územní rozvoj 3639                400 Kč
Sběr a zpracování druh.sur 2122             2 000 Kč
Využív.a znešk.KO 3725           12 000 Kč
obecné příj.a výd.z finanč.op. 6310                200 Kč
Příjmy celkem 2016          826 900 Kč
       
VÝDAJE      
Cestovní ruch 2143 5169           4 000 Kč
Silnice  - celkem 2212        254 370 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 2221             1 600 Kč
Pitná voda 2310             1 000 Kč
Odvádění a čištění odp.vod 2321             5 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury 3319             1 200 Kč
Ost.záj.činnost a rekreace 3429             2 200 Kč
Rozhlas a televize 3341             1 430 Kč
Pomoc zdrav.post.a chron.nem. 3543             1 000 Kč
Veřejné osvětlení 3631           43 900 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 3639        125 000 Kč
Sběr a svoz NO 3721           10 000 Kč
Sběr a svoz KO 3722           75 000 Kč
Využív.a znešk.KO  3725           20 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745           10 000 Kč
PO dobrovolná část 5512           20 700 Kč
Zastupitelstvo obce-odměny 6112           65 600 Kč
Činnost místní správy 6171        124 300 Kč
obecné příj.a výd.z finanč.op. 6310             4 000 Kč
Pojištění majetku 6320           13 900 Kč
Ostatní finanční operace 6399             2 700 Kč
Celkem výdaje 2016          826 900 Kč

 

Rozpočet obce Pelechy na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu obce.

Rozpočet obce Pelechy na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný. 
Rozpočet obce Pelechy na rok 2016 byl dne 15.12.2015 projednán Finančním výborem a Zastupitelstvem obce.
Vyvěšeno na úřední desce dne 18.12.2015
Uveřejněno na elektronické úřední desce dne 18.12.2015
Sejmuto z úřední desky dne 18.1.2016

 

Poslední novinky