Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 byl schválen na VZ ZO Pelechy dne 21.12.2017, Usnesením č.7/2017, platnost od 1.1.2018.  Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 byl sestaven jako vyrovnaný a to příjmy 943.100,00 Kč a výdaje 943.100,00 Kč. Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 bude k nahlédnutí po celou dobu platnosti, tj. celý rok 2018 na elektronické úřední desce a na obecním úřadě obce Pelechy. Rozpočet obce Pelechy na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu obce. 
 

ROZPOČET 2018

 

 

OBEC PELECHY

 

Příjmy

 

POL

schválený rozpočet 2017

očekávaná skutečnost 2017

schválený rozpočet 2018

Daňové příjmy

 

 

 

 

 

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

 

1111

150.000,--

150.000,--

180.000,--

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

 

1112

    5.000,--

    5.000,--

    5.000,--

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

 

1113

  20.000,--

  20.000,--

  20.000,--

Daň z příjmů právnických osob

 

1121

160.000,--

160.000,--

200.000,--

Daň z příjmů právnických osob za obce

 

1122

    5.000,--

    5.000,--

    5.000,--

Daň z přidané hodnoty

 

1211

300.000,--

300.000,--

350.000,--

Daň z hazardních her

 

1381

    3.000,--

    3.000,--

    4.000,--

Daň z nemovitých věcí

 

1511

  50.000,--

  50.000,--

  55.000,--

Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad

 

1340

  40.000,--

  40.000,--

  40.000,--

Poplatek ze psů

 

1341

    1.500,--

    1.500,--

    1.500,--

Poplatek z ubytovací kapacity

 

1345

    3.000,--

    3.000,--

    4.000,--

Správní poplatky

 

1361

    1.000,--

    1.000,--

    1.000,--

 

 

 

 

 

 

Nedaňové příjmy

ODPA

 

 

 

 

Sběr a zpracování druhotných surovin                      

2122

 

    4.000,--

     4.000,--

    2.000,--

Komunální služby a úz. rozvoj

3639

 

       400,--

        400,--

       400,--

Využ. a znešk.komunál.odpadů      

3725

 

  12.000,--

   12.000,--

  13.000,--

Sběr a svoz komunálního odpadu     

3722

 

 

     1.200,--

    1.200,--

Činnost místní správy                  

6171

 

 

     2.000,--

 

Obecné příjmy z fin.  operací                  

6310

 

       100,--

        100,--

       100,--

Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR 

 

4111

 

   18.307,--

 

Neinv. přijaté transfery ze SR 

 

4112

  54.000,--

   57.800,--

  60.900,--

PŘÍJMY CELKEM

 

 

809.000,--

834.307,--

943.100,--

 

Výdaje

ODPA

schválený rozpočet 2017

očekávaná skutečnost 2017

schválený rozpočet 2018

Silnice                                             

2212

41.000,--

  41.000,--

41.000,--

Ost. záležitosti pozemních komunikací

2219

 

42.500,--

140.000,--

Provoz veřejné silniční dopravy

2221

1.600,--

1.600,--

 

Dopravní obslužnost

2292

 

1.600,--

1.700,--

Pitná voda

2310

1.000,--

1.000,--

1.000,--

Odvádění a čištění odpadních vod                       

2321

115.000,--

81.000,--

26.000,--

Ostatní záležitosti kultury                       

3319

1.200,--

1.200,--

1.200,--

Rozhlas a televize                                   

3341

1.400,--

2.000,--

2.000,--

Ost. zájmová činnost a rekreace                       

3429

91.500,--

91.500,--

5.500,--

Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným

3543

1.000,--

1.000,--

1.000,--

Veřejné osvětlení                               

3631

60.000,--

60.000,--

30.000,--

Komunální služby a územní rozvoj

3639

42.700,--

42.700,--

7.200,--

Sběr a svoz nebezpečných odpadů                  

3721

10.000,--

10.000,--

10.000,--

Sběr a svoz komunál. odpadů                   

3722

76.078,--

76.078,--

65.078,--

Využ.a zneškod.komun.odpadů            

3725

20.000,--

20.000,--

20.000,--

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                  

3745

18.000,--

24.800,--

20.600,--

Požární ochrana (dobrov.část)                   

5512

10.500,--

40.600,-

18.000,--

Zastupitelstva obcí                     

6112

65.600,--

65.600,--

209.280,--

Volby do Parlamentu ČR

6114

 

17.207,--

 

Volby do zastupitelstev úz. samospr. Celků

6115

7.300,--

 

 

Činnost místní správy                             

6171

221.722,--

225.522,--

318.159,--

Obec.výdaje z fin.operací                      

6310

4.500,--

4.500,--

5.000,--

Pojištění funkčně nespecifikované                 

6320

13.900,--

14.200,--

14.200,--

Ostatní finanční operace                        

6399

5.000,--

5.000,--

5.000,--

Finanční vypořádání minulých let  vratky veřej. rozp. ústř.úrovně

6402

 

7.300,--

1.183,--

VÝDAJE CELKEM

 

809.000,--

877.907,--

943.100,--

 

 

 

 

 

 

POL

schválený rozpočet 2017

očekávaná skutečnost 2017

schválený rozpočet

 2018

Financování -položky                      

 

 

 

 

Změna stavu kr. prostř.

8115

 

   43.600,--

 

 

Poslední novinky